سبدخرید شما خالی است!
مدیر 2 کاربرد GIS در مهندسی منابع آب کتاب آموزشی سیستم اطلاعات جغرافیایی و کاربرد آن در مهندسی منابع آب به مترجمی مهندس بهزاد سرهادی را د.. Product #: 59 based on 0 reviews Regular price: $25,000.00 $25,000.00 999

کتاب سیستم اطلاعات جغرافیایی و کاربرد آن در مهندسی منابع آب

نام تجاری: مدیر 2
کد محصول: 59
موجود بودن: 999
وزن: 7.63mg
برچسب‌ها: مهندسی منابع آب , GIS ,

قیمت: 25,000ریال  23,000ریال

کتاب آموزشی سیستم اطلاعات جغرافیایی و کاربرد آن در مهندسی منابع آب به مترجمی مهندس بهزاد سرهادی را در این قسمت می توانید تهیه و دریافت نمایید

این فایل ارزشمند در 127 صفحه می باشد که به صورت زیبا کتاب Geographic Information Systems in… Water Resources Engineering را ترجمه نموده است. فرمت این کتاب پی دی اف می باشد.

نویسنده: Lynn E. Johnson

Geographic Information Systems in Water Resources Engineering

توجه: ترجمه حاضر تنها قسمت اول (چهار فصل ابتدایی) از سه بخش کلی کتاب را شامل می شود

 

پیشگفتار مترجم:

باا توجاه باه سااختار کهناه مادیریتی در کشاور ماا، بخصاوص در زمیناه مناابع کمیااب آبای، کاه هماواره
حتی دغدغه خاود مسالاولان ایان حاوزه، نباود طرحای جاامع و سااختار و نگارش مادیریتی بیکپارچاه باه موضاوع
بهره برداری و توساعه خخاایر باوده، توجاه باه تجربیاات کشاورهای موفاق و البتاه بهاره گیاری از ابزارهاای ناوین
در این عرصه برای جلوگیری از وقاوع بحاران هاای آتای الزامای باه نرار مای رساد. امیاد دارم تاا باا ترجماه ایان
کتاب، قدمی کوچک جهات پار کاردن گوشاه ای از خالاء هاای موجاود برداشاته باشام. در ایان برگاردان ، بیشاتر
ساعی شاده تاا حاد امکاان ترجماه ی جمالات بای تصار باوده و در عاین حاال تأکیاد بار انتقاال مفااهیم نیاز
باشد؛ با ایان حاال از خواننادگان صامیمانه تقاضاا دارم تاا باا نرارات خاود بارای رفاع ناواقص، اینجاناب را یااری
فرمایند. لازم به خکر است که ترجماه حاضار شاامل قسامت اول )چهاار فصال ابتادایی( از ساه بخاش کلای کتااب
می باشد.

دوستان عزیز، لطفا قبل از دانلود محصول، اطلاعات مربوط به محصول که در زیر آمده است به دقت مطالعه فرمائید:

۱) فایل ها و تصاویر موجود در سایت تنها با نرم افزارهای مرتبط قابلیت مشاهده دارد و باید این نرم افزراها بر روی سیستم شما نصب شده باشد.

 ۲)لایه های نرم افزاری مختلف، قابلیت همپوشانی دارند و می توانید با دریافت دیگر فایلها از آنها استفاده نمایید.

۳) پیش از استفاده از نرم افزار مرتبط، لازم است فایل دانلود شده را از حالت فشرده خارج نمایید. جهت این کار لازم است از فایل های وین رر و زیپ استفاده نمایید.

۴) چنانچه موفق به دریافت و تهیه مستقیم فایل نشدید، با ما در تماس باشید تا در اسرع وقت به درخواست شما رسیدگی شود.

5) جهت استفاده از خدمات سایت پیشنهاد می شود که عضو سایت شده و مطالب ما را از طریق خبرنامه نیز دریافت نمایید

6) تخیف های دوره ای و هفتگی سایت را می توانید از طریق کانال تلگرامی پی دی اف یار پیگیر شوید و از آنها در زمان مقرر استفاده نمایید

7) توجه داشته باشید، که درج قیمت برای محصولات فایل مجازی فروشگاه به منزله قیمت واقعی محصول نبوده و تمام تلاش شده است تا محصولات به صورت رایگان و با حفظ حقوق مولف در فروشگاه بارگذاری شود. با این وجود هزینه های جانبی نظیر هزینه های نگهداری سایت موجب شده است تا حداقل هزینه برای آنها در نظر گرفته شود. لذا بیشتر هزینه پرداختی توسط کاربران، صرفا جهت حمایت از سایت می باشد.

از اینکه سایت پی دی اف یار را به عنوان مرجع تهیه اقلام مورد نیاز خود انتخاب نموده اید، سپاسگزاریم

فرمت فایل
پی دی اف (PDF)
فایل فشرده (zip یا rar)
نظری برای این محصول وجود ندارد.
یک نظر بنویسید
بدعالی
نظر فیسبوک

آخرین محصولات

خوزستان
خوزستان
69,000ریال  63,480ریال
آموزش Photo Gram Metry
آموزش Photo Gram Metry
22,000ریال  20,240ریال
آموزش Arc view
آموزش Arc view
15,000ریال  13,800ریال
آموزش اکسل 2013
آموزش اکسل 2013
22,000ریال  20,240ریال
کاربرد GIS در ارزیابی خطر
کاربرد GIS در ارزیابی خطر
12,000ریال  11,040ریال
آموزش GMT
آموزش GMT
32,000ریال  29,440ریال
کاربری اراضی سنندج
کاربری اراضی سنندج
120,000ریال  110,400ریال
اتوکد شیراز
اتوکد شیراز
35,000ریال  32,200ریال
کاربری اراضی میاندوآب
کاربری اراضی میاندوآب
38,000ریال  34,960ریال
سیدخندان
سیدخندان
55,000ریال  50,600ریال
شهر شیراز
شهر شیراز
53,000ریال  48,760ریال
شهر دورود
شهر دورود
43,000ریال  39,560ریال
معابر ارومیه
معابر ارومیه
42,000ریال  38,640ریال
معابر همدان
معابر همدان
42,000ریال  38,640ریال
معابر شیراز
معابر شیراز
42,000ریال  38,640ریال

پرفروش ترین ها

خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه ایمیل خود را وارد نمایید

شاید اینها برای شما مناسب باشد