سبدخرید شما خالی است!
مدیر 2 استاندارد مکان یابی آتش نشانی استاندارد "  آئين‌ كار ضوابط‌ مكان‌ يابي‌ ايستگاههاي‌ آتش‌ نشاني‌ شهري‌  "كه‌ توسط‌كميسيون‌هاي‌فني‌ .. Product #: 131 based on 0 reviews Regular price: $23,000.00 $23,000.00 1000

آيين كار ضوابط مكان يابي ايستگاههاي آتش نشاني شهري

نام تجاری: مدیر 2
کد محصول: 131
موجود بودن: 1000
وزن: 0.17mg

قیمت: 23,000ریال  21,160ریال

استاندارد "  آئين‌ كار ضوابط‌ مكان‌ يابي‌ ايستگاههاي‌ آتش‌ نشاني‌ شهري‌  "كه‌ توسط‌كميسيون‌هاي‌فني‌ مربوطه‌ تهيه‌ و تدوين‌ شده‌ و در شصت و هشتمين‌ جلسه‌ كميته‌ ملي‌ استاندارد ساختماني‌  و موادمعدني‌ مورخ‌ 30/10/80 مورد تصويب‌ قرار گرفته‌ است‌، اينك‌ به‌ استناد بند 1 ماده‌ 3 قانون‌ اصلاح‌قوانين‌ و مقررات‌ مؤسسه‌ استاندارد و تحقيقات‌ صنعتي‌ ايران‌ مصوب‌ بهمن‌ ماه‌ 1371 به‌ عنوان‌استاندارد ملي‌ ايران‌ منتشر مي‌شود.براي‌ حفظ‌ همگامي‌ و هماهنگي‌ با تحولات‌ و پيشرفتهاي‌ ملي‌ و جهاني‌ در زمينه‌ صنايع‌، علوم‌ وخدمات‌، استانداردهاي‌ ملي‌ ايران‌ در مواقع‌ لزوم‌ تجديد نظر خواهد شد و هر گونه‌ پيشنهادي‌ كه‌براي‌ اصلاح‌ و تكميل‌ اين‌ استاندارد ارائه‌ شود، در هنگام‌ تجديدنظر در كميسيون‌ فني‌ مربوط‌ موردتوجه‌ قرار خواهد گرفت‌. بنابراين‌ براي‌ مراجعه‌ به‌ استانداردهاي‌ ملي‌ ايران‌ بايد همواره‌ از آخرين‌تجديدنظر آنها استفاده‌ كرد.

در تهيه‌ و تدوين‌ اين‌ استاندارد سعي‌ شده‌ است‌ كه‌ ضمن‌ توجه‌ به‌ شرايط‌ موجود و نيازهاي‌ جامعه‌،در حد امكان‌ بين‌ اين‌ استاندارد و استاندارد ملي‌ كشورهاي‌ صنعتي‌ و پيشرفته‌ هماهنگي‌ ايجاد شود.

منبع‌ وماخذي‌ كه‌ براي‌ تهيه‌ اين‌ استاندارد به‌ كار رفته‌ به‌ شرح‌ زير است‌ :

مدارك‌ الزامي‌ زير حاوي‌ مقرراتي‌ است‌ كه‌ درمتن‌ اين‌ استاندارد به‌ آنها ارجاع‌ داده‌ شده‌ است‌ .

به‌ اين‌ ترتيب‌ آن‌ مقررات‌ جزيي‌ از اين‌ استاندارد محسوب‌ مي‌شود. در مورد مراجع‌ داراي‌ تاريخ‌چاپ‌ و / تجديدنظر، اصلاحيه‌ها وتجديدنظرهاي‌ بعدي‌ اين‌ مدارك‌ مورد نظر نيست‌ .معهذا بهتراست‌ كاربران‌ ذينفع‌ اين‌ استاندارد، امكان‌ كاربرد آخرين‌ اصلاحيه‌ وتجديدنظرهاي‌ مدارك‌ الزامي‌ زيررا مورد بررسي‌ قرار دهند. در مورد مراجع‌ بدون‌ تاريخ‌ چاپ‌ و/ يا تجديدنظر،آخرين‌ چاپ‌ و/ ياتجديد نظر آن‌ مدارك‌ الزامي‌ ارجاع‌ داده‌ شده‌ مورد نظر است‌.

مهندس‌ مشاور عرصه‌

«پژوهشي‌ درباره‌ جايگاه‌ و ابعاد حفاظت‌ شهرها در برابر آتش‌ سوزي‌» - ناشر: مركز مطالعات‌
برنامه‌ ريزي‌ شهري‌ وزارت‌ كشور سال‌ 1378 .

2                                     سازمان‌ برنامه‌ وبودجه‌

«محافظت‌ ساختمان‌ در برابر حريق‌» نشريه‌ شماره‌ 111 ناشر:سازمان‌ برنامه‌ وبودجه‌ - مراكز مدارك‌اقتصادي‌ -اجتماعي‌ وانتشارات‌ - چاپ‌ اول‌ سال‌ 1367.

3                                     وزارت‌ كشور - دفتر فني‌

«ظوابط‌ مكانيكي‌ ايستگاههاي‌ آتش‌ نشاني‌ در شهرهاي‌ كشور» - سال‌ 1374.

4                                     شهرياري‌ ،علي‌

«طرح‌ كلي‌ ايستگاههاي‌ آتش‌ نشاني‌ در شهرهاي‌ ايران‌» بي‌ نا سال‌ 1364.

5                                     «ايستگاههاي‌ آتش‌ نشاني‌ »

نشريه‌ داخلي‌ عمران‌ شهر،ارگان‌ دفتر فني‌ وزارت‌ كشور - سال‌ 1369.

6 - Standard for Dereloping fire Protection Se rvices for the rublic -NFPA (1201) -Fo Edition 1994

7 - Robet  C.Barr and Anthony P.Caputo -"Planning fire station locations (NFPA)-1999"

موجوديت‌ شهرها عموماً با سرويس‌ دهي‌ و ارائه‌ خدمات‌ به‌ ساكنان‌ در محدوده‌ قانوني‌ و حريم‌شهرها آميخته‌ است‌ و ايستگاههاي‌ آتش‌ نشاني‌ به‌ عنوان‌ مكانهايي‌ براي‌ استقرار و انتظار خودروهاي‌آتشنشاني‌ و نجات‌،از جمله‌ مراكز مهم‌ و حياتي‌ خدمات‌ رساني‌ در شهرها هستند كه‌ بهره‌ وري‌ ازسرمايه‌ گذاريها راافزايش‌ مي‌دهند.

در حال‌ حاضر در شهرهاي‌ كشور ،توزيع‌ تاسيسات‌ و تجهيزات‌ و منجمله‌ ايستگاههاي‌ آتش‌ نشاني‌،معمولا" مبتني‌ بر احساس‌ نيازمندي‌ به‌ ارائه‌ اينگونه‌ تسهيلات‌ توسط‌ ارگانهاي‌ مختلف‌ و از جمله‌شهرداريها و بر حسب‌ درخواست‌ ساكنان‌ محل‌ ونيز اراضي‌ پيش‌ بيني‌ شده‌ براي‌ كاربري‌ تاسيسات‌ وتجهيزات‌ شهري‌ در طرحهاي‌ توسعه‌ شهري‌ مصوب‌ انجام‌ مي‌شود و در هر موقعيتي‌ كه‌ مناسب‌تشخيص‌ داده‌ شوند. تسهيلات‌ مربوطه‌ مستقر مي‌گردند.

باعنايت‌ به‌ لزوم‌ استقرار ايستگاههاي‌ آتش‌ نشاني‌ به‌ صورت‌ منطقي‌ در سطح‌ شهرها نياز به‌ توزيع‌مناسب‌ اين‌ ايستگاهها و توسعه‌ آنهابر اثر گسترش‌ شهرها، مجموعه‌ اصول‌ وضوابط‌ مكان‌ يابي‌ جهت‌سازماندهي‌ چگونگي‌ توزيع‌ استگاههاي‌ آتش‌ نشاني‌ در شهرهاي‌ كشور به‌ شرح‌ اين‌ آئين‌ كار تدوين‌گرديده‌ است‌ كه‌ مبتني‌ بر نظام‌ تقسيم‌ بندي‌ سلسله‌ مراتب‌ خدمات‌ شهري‌ در سطح‌ شهر /منطقه‌/ناحيه‌ /محله‌ بوده‌ و اساس‌ آن‌ بر تعادل‌ بخشي‌ استقرار ايستگاههاي‌ آتش‌ نشاني‌ است‌ تا بدين‌ وسيله‌موجبات‌ كارآيي‌ بيشتر سيستم‌ با هزينه‌ اجرايي‌ كمترو مهار كامل‌ آتش‌ در كوتاهترين‌ زمان‌ ممكن‌ فراهم‌گردد.

«آئين‌ كار ضوابط‌ امكان‌ يابي‌ ايستگاههاي‌ آتش‌ نشاني‌ شهري‌»

 

1                هدف‌ و دامنه‌ كاربرد

هدف‌ از تدوين‌ اين‌ آئين‌ كار،ارائه‌ مجموعه‌ ضوابط‌ و سيستم‌ مكان‌ يابي‌ به‌ منظور سازماندهي‌چگونگي‌ توزيع‌ ايستگاههاي‌ آتش‌ نشاني‌ در وضع‌ موجود و تعادل‌ بخشي‌ به‌ استقرار اينگونه‌ايستگاهها در توسعه‌هاي‌ آتي‌ مبني‌ بر نظام‌ تقسيم‌ بندي‌ سلسله‌ مراتب‌ خدمات‌ شهري‌ در سطح‌شهر/منطقه‌ /ناحيه‌ /محله‌ مي‌باشد و كاربرد آن‌ براي‌ كليه‌ شهرهاي‌ كشور در هر رده‌ جمعيتي‌ عملي‌است‌.

2                اصطلاحات‌ و تعاريف‌

در اين‌ استاندارداصطلاحات‌  و / يا واژه‌ها با تعاريف‌ زير به‌ كار مي‌رود :

2-1          تقسيمات‌ سلسله‌ مراتب‌ شهري‌

يكي‌ از روش‌ هايي‌ كه‌ در جايگزيني‌ تاسيسات‌ مختلف‌ شهر معمول‌ است‌، نحوه‌ استقرار اماكن‌مسكوني‌ و عناصر وابسته‌ به‌ آنهاست‌ كه‌ بايد از طريق‌ سلسله‌ مراتب‌ منطقي‌ در شهر گسترده‌ شوند.

هر شهر مي‌تواند از چند منطقه‌ شهري‌ ،ناحيه‌ شهري‌ ومحله‌ شهري‌ بوجود آيد و خدمات‌ و تسهيلات‌شهري‌ نيز در رابطه‌ بااهميت‌ آنها از نظر نيازهاي‌ جمعيت‌،در هر يكي‌ از تقسيمات‌ فوق‌ شكل‌مي‌گيرند از اين‌ رو يك‌ تعريف‌ مشخص‌ و ثابتي‌ براي‌ تقسيمات‌ شهري‌ از نظر اندازه‌ و تعداد برايكليه‌شهرهاي‌ كشور نمي‌توان‌ ارائه‌ داد و لذا در طرحهاي‌ مصوب‌ توسعه‌ شهري‌ از اين‌ تقسيمات‌ شهري‌تعاريف‌ مختلف‌ بر حسب‌ شرايط‌ جمعيتي‌ و جغرافيائي‌ آن‌ منطقه‌ بدست‌ داده‌ مي‌شودو ليكن‌ اصول‌ومبناي‌ مشترك‌ در اين‌ تعاريف‌ از ماده‌ 4 قانون‌ تعاريف‌ وضوابط‌ تقسيمات‌ كشوري‌ و نيز تعاريف‌متداول‌ در ادبيات‌ شهرسازي‌ كه‌ به‌ شرح‌ زير مي‌باشد اخذ شده‌ است‌.

2-2          محله‌

بر اساس‌ تبصره‌ 2 ذيل‌ ماده‌ 4 قانون‌ فوق‌ محله‌، مجموعه‌ ساختماني‌ مسكوني‌ و خدماتي‌ است‌ كه‌ ازلحاظ‌ اجتماعي‌ ،ساكنانش‌ خود را اهل‌ محل‌ مي‌دانند و داراي‌ محدوده‌ معين‌ است‌ .محدوده‌
محله‌هاي‌ شهر تابع‌ تقسيمات‌ شهرداري‌ خواهد بود.

2-3          تعريف‌ ناحيه‌

هر ناحيه‌ شهري‌ از پيوست‌ چند محله‌ شهري‌ بوجود مي‌آيد.

2-4          منطقه‌

بر اساس‌ تبصره‌ 3 ذيل‌ ماده‌ 4 قانون‌ فوق‌ در شهرهاي‌ بزرگ‌ از بهم‌ پيوست‌ چند محله‌ منطقه‌ شهري‌تشكيل‌ مي‌شود.

2-5          منحني‌ استاندارد زمان‌ - درجه‌ حرارت‌

در سال‌ 1978 براي‌ نخستين‌ بار شدت‌ آتش‌ به‌ عنوان‌ يك‌ عامل‌ مخرب‌ و موثر در حريق‌ مورد توجه‌قرار گرفت‌ و شرايط‌ مخصوصي‌ براي‌ افروختن‌ آتش‌ و تغييرات‌ درجه‌ حرارت‌ از ابتدا تا انتهاي‌آزمايش‌ تعيين‌ و پيشنهاد گرديد .بدين‌ منظور و در جهت‌ برقراري‌ ارتباط‌ ميان‌ دو عامل‌ زمان‌ و رشددما حرارت‌، منحني‌ استاندارد تنظيم‌ شد .نحوه‌ كاربرد منحني‌ مزيور (شكل‌ 1) به‌ تفضيل‌ در جزوه‌ASTM E119 ISO 834 شرح‌ داده‌ شده‌ است‌. بر اساس‌ اين‌ منحني‌ در 5 دقيقه‌ اول‌ آزمايش‌،شدت‌ آتش‌ بايد به‌ دمائي‌ برابر با 538 درجه‌ سلسيوس‌ برسد و بعد از آن‌ به‌ طور مداوم‌ افزايش‌مي‌باشد بطوريكه‌ پس‌ از 2 ساعت‌ ميزان‌ دما به‌ 1010 درجه‌ سلسيوس‌ خواهد رسيد.

شكل‌ 1

ماخذ = محافظت‌ ساختمان‌ در برابر حريق‌ - نمونه‌

شماره‌ 11 - سازمان‌ برنامه‌ وبودجه‌ - سال‌ 1373 ص‌ 22

2-6          ايستگاه‌ بزرگ‌ (مادر)

در اين‌ ايستگاه‌ سه‌ گروه‌ (آتش‌ نشان‌، گروه‌ نجات‌ و گروه‌ سنگين‌) مستقر مي‌شوند، چنين‌ايستگاه‌هايي‌ در شهرهاي‌ بزرگ‌ و پرجمعيت‌ ايجاد مي‌شوند .وسائل‌ تجهيزات‌ مورد نياز اينگونه‌ايستگاهها عبارتست‌ از 4 تا 7 دستگاه‌ خودرو مخصوص‌ آتش‌ نشاني‌، گروه‌ نجات‌ با 2 تا 4 اتومبيل‌وگروه‌ سنگين‌ شامل‌ سبد بالابر،نردبان‌ سنگين‌، لودر ،جرثقيل‌، فوماتيك‌ ( كف‌ ساز) زمين‌ مورد نيازبراي‌ ايستگاه‌ بزرگ‌ حداقل‌ 6 هزار متر مربع‌ است‌.

2-7          ايستگاه‌ متوسط‌

در اين‌ نوع‌ ايستگاه‌ بين‌ 4 تا 7 دستگاه‌ اتومبيل‌ آتش‌ نشاني‌ ونجات‌ مستقر خواهند بود .حداقل‌ زمين‌مورد نياز 3000 متر مربع‌ وامكانات‌ رفاهي‌ و بهداشتي‌ ساختمان‌ براي‌ حداقل‌ 27 نفر پرسنل‌ در هرشخصيت‌ درنظر گرفته‌ شود.

2-8          ايستگاه‌ كوچك‌

در اين‌ نوع‌ ايستگاه‌ يك‌ و حداكثر دو دستگاه‌ اتومبيل‌ آتش‌ نشاني‌ با تمام‌ تجهيزات‌ مورد نياز مستقرخواهند بود و حداقل‌ 1500 متر مربع‌ زمين‌ و امكانات‌ رفاهي‌ وبهداشتي‌ ساختمان‌ براي‌ حداقل‌ 7نفر پرسنل‌ در نظر گرفته‌ شود.

3                عوامل‌ موثر در مكان‌ يابي‌ ايستگاههاي‌ آتش‌ نشاني‌

الگوي‌ توزيع‌ و مكان‌ يابي‌ ايستگاههاي‌ آتش‌ نشاني‌  در شهرها از جمله‌ مباحث‌ مهم‌ مربوطه‌ به‌تسهيلات‌ شهري‌ هستند كه‌ به‌ شدت‌ تحت‌ تاثير تراكم‌ جمعيت‌ و كاربري‌ اراضي‌، ميزان‌ متوسط‌
آتش‌ سوزي‌،ابعاد وشدت‌ آتش‌ سوزي‌ و متوسط‌ خسارتهاي‌ وارد شده‌ در نقاط‌ مختلف‌ قرار دارند.لذا برنامه‌ ريزان‌ شهري‌ با پياده‌ كردن‌ مشخصات‌ مهار ايده‌ كامل‌، بر روي‌ نقشه‌ مي‌كوشند تا الگوي‌مناسبي‌ جهت‌ توزيع‌ ايستگاههاي‌ آتش‌ نشاني‌  ارائه‌ نمايند. مطالعات‌ انجام‌ يافته‌ حاكي‌ از آن‌ است‌ كه‌در طبقه‌ بندي‌ عوامل‌ موثر در مكان‌ يابي‌ ايستگاههاي‌ آتش‌ نشاني‌ 7 عامل‌ دخالت‌ دارند كه‌ عبارتنداز :

1 - ملاحظات‌ ژئوتكنيكي‌

2 - دسترسي‌

3 -شعاع‌ عملكرد مفيد

4 - جمعيت‌

5 - جهت‌ توسعه‌ شهر

6 - همجواري‌ و كاربري‌

7 - اندازه‌ قطعه‌ زمين‌

همانگونه‌ كه‌ عناوين‌ هفت‌ گانه‌ فوق‌ بر مي‌آيد خدمات‌  آتش‌ شناني‌ بعنوان‌ خدمات‌ فرا محلي‌محسوب‌ شده‌ و قابل‌ استقرار در مراكز نواحي‌ شهري‌، مناطق‌ شهري‌ و حوزه‌هاي‌ شهري‌ مي‌باشند لذادر زير به‌ تعريف‌ هر يك‌ از عوامل‌ 7 گانه‌ و ضوابط‌ مربوط‌ به‌ آنها مي‌پردازيم‌.

3-1          ملاحظات‌ ژئوتكنيكي‌

از انجا كه‌ مراكز آتش‌ شناني‌ با آئين‌ نامه‌ طرح‌ ساختمانها در برابر زلزله‌ (استاندارد ملي‌ ايران‌  شماره‌2800) جزو گروه‌ ساختمانهاي‌ با اهميت‌ زياد قرار مي‌گيرد،در انتخاب‌ زمين‌ محل‌ احداث‌ اين‌ مراكزلازم‌ است‌ امكانات‌ ساخت‌ و شرايط‌ لازم‌ براي‌ احداث‌ بنا با استفاده‌ از مطالعات‌ ميداني‌ وآزمايشگاهي‌ ويژه‌ ومطابق‌ با شرايط‌ مذكور در آئين‌ نامه‌ فوق‌ بررسي‌ گردد.

3-2          دسترسي‌

3-2-1              محل‌ ايستگاههاي‌ آتش‌ نشاني‌ براي‌ سهولت‌ ورود به‌ جريان‌ ترافيكي‌، ضروري‌است‌ در كنار يا موازي‌ با شبكه‌ معابر شرياني‌ اصلي‌ (درجه‌ 1 و 2) تعيين‌ گردد.

3-2-2              براي‌ دسترسي‌ بهتر به‌ حوزه‌ خدماتي‌ از مكانيابي‌ ايستگاهها در كنار ياموازي‌،ونيز محلي‌ پرهيز گردد .زيرا ناپيوستگي‌ خيابانهاي‌ محلي‌ ودسترسي‌ محدود خيابان‌هاي‌ يكطرفه‌امكان‌ اسقرار و حوزه‌ خدماتي‌ ايستگاهها را تقليل‌ مي‌دهد وليكن‌ چنانچه‌ استقرار ايستگاهها دركنارمعابر محله‌  اي‌ اجتناب‌ناپذير باشد بگونه‌اي‌ اين‌ مكانيابي‌ انجام‌ پذيرد كه‌ امكان‌ ارتباط‌ مستقيم‌ به‌يك‌ مسير اصلي‌ (شبكه‌ درجه‌ 1 يا 2) وجود داشته‌ باشد.

3-2-3              براي‌ سهولت‌ ورود به‌ جريان‌ ترافيكي‌ از مكانيابي‌  ايستگاهها در مكانهاي‌ نزديك‌ به‌تقاطع‌ها پرهيز كردد  تا به‌ هنگام‌ ايجاد ترافيك‌ در پشت‌ چراغ‌ قرمز، مانعي‌ از حيث‌ خروج‌ ماشين‌آلات‌ آتش‌ نشاني‌ از ايستگاه‌ وجود نداشته‌ باشد. رعايت‌ حداقل‌ فاصله‌ 60 متر از اولين‌ چهار راه‌ضروري‌ است‌ .

3-2-4              ضروري‌ است‌ درمكانيابي‌ ايستگاهها، از انتخاب‌ مكانهاي‌ پرت‌ و نامناسب‌(شيب‌هاي‌  نامناسب‌،پستي‌ و بلندي‌ نامناسب‌،وضعيت‌ غير طبيعي‌ آبهاي‌ سطحي‌) ومكانهاي‌حاشيه‌اي‌ شهر اجتناب‌ گردد.

3-2-5              در مكانيابي‌ بايد دقت‌ شود كه‌ محل‌ انتخاب‌ از كمترين‌ موانع‌ دسترسي‌هاي‌ موجودو آتي‌ كه‌ مدت‌ لازم‌ براي‌ رسيدن‌ به‌ محل‌ حادثه‌ را طولاني‌ مي‌كنند، برخوردار باشد .مهمترين‌ اين‌موانع‌ عبارتند از رودخانه‌ها ،كانالها وساير راههاي‌ آبي‌ كه‌ در اين‌ صورت‌ لازم‌ است‌ بر روي‌ آنها پل‌ به‌اندازه‌ كافي‌ وجود داشته‌ باشد .تقاطع‌ خط‌ راه‌ آهن‌، پلهاي‌ متحرك‌، فضاهاي‌ باز بسيار وسيع‌ مانندزمين‌ها و استاديوم‌هاي‌ بزرگ‌ ورزشي‌ و پاركهاي‌ وسيع‌ شهري‌، تپه‌هاي‌ شيب‌ دار و دره‌ها از ديگرموانع‌ هستند .

3-2-6              در مكانيابي‌ ايستگاههاي‌ آتش‌ نشاني‌ و خصوصاً ايستگاههاي‌ متوسط‌ و بزرگ‌ضروري‌ است‌ امكان‌ دسترسي‌ به‌ بيش‌ از يك‌ خيابان‌ مد نظر قرار گيرد و ايستگاه‌ داراي‌ دسترسي‌ به‌دو يا چند شبكه‌ خيابان‌ باشد.

3-2-7              در شهرهاي‌   كوچك‌ بهتر است‌ ايستگاه‌ آتش‌ نشاني‌ نزديك‌ ساختمان‌ شهرداري‌ ودر مركز شهر مكانيابي‌ گردد.

3-2-8              در مكانيابي‌ و استقرار ايستگاههاي‌ آتش‌ نشاني‌ علاوه‌ بر در دسترس‌ بودن‌شبكه‌هاي‌ معابر شرباني‌، ضروري‌ است‌ دسترسي‌ به‌ شبكه‌هاي‌ آب‌،برق‌، تلفن‌، سرويس‌هاي‌ حمل‌ونقل‌ و استفاده‌ از وسايل‌ ارتباط‌ جمعي‌ نيز فراهم‌ شود.

3-3          شعاع‌ عملكرد مفيد

3-3-1              ضروري‌ است‌ در مكانيابي‌ ايستگاههاي‌ جديد، مطالعه‌ كافي‌ در مورد ايستگاههاي‌موجود و تعيين‌ شعاع‌ عملكرد مفيد آنها صورت‌ پذيرد و برنامه‌ ريزي‌ با آگاهي‌ از حوزه‌ خدماتي‌ وشعاع‌ عملكرد ايستگاههاي‌ موجود صورت‌ گيرد.

3-3-2              فاصله‌ ميان‌ ايستگاههاي‌ آتش‌ نشاني‌ بسته‌ به‌ تراكم‌ جمعيت‌ و كاربري‌ زمين‌ به‌ طورقابل‌ ملاحظه‌اي‌ تفاوت‌ ميكند و شعاع‌ خدماتي‌  و عملكرد مفيدايستگاهها نيز با يكديگر فرق‌ داردلذا در مكانيابي‌ ايستگاهها اصل‌ «حداكثر دسترسي‌» و «حداقل‌ زمان‌» يعني‌ فاصله‌ زماني‌ 3 تا 5 دقيقه‌(زمان‌ بين‌ شروع‌ آتش‌ سوزي‌ تا شروع‌ عمليات‌ آتش‌ نشاني‌) عامل‌ تعيين‌ كننده‌ مي‌باشد زيرا بر اساس‌منحني‌ استاندارد زمان‌ - درجه‌ حرارت‌،چنانچه‌ در 5 دقيقه‌ اول‌ وقوع‌ آتش‌ سوزي‌ نتوان‌ در محل‌حادثه‌ حضور يافت‌ و به‌ خاموش‌ كردن‌ آن‌ اقدام‌ نمود آتش‌ از كنترل‌ خارج‌ مي‌گردد و پيامدهاي‌ناگواري‌ درپي‌ خواهد داشت‌ لذاتوزيع‌ ايستگاههاي‌ آتش‌ نشاني‌ در كل‌ شهر بااحتساب‌ مقدار زمان‌واكنش‌ مناسب‌، طراحي‌ مي‌شود.

3-3-3              در مناطق‌ ويژه‌ با آمار آتش‌ سوزي‌ بالا و مكانهاي‌ ويژه‌ با مشكلات‌ خاص‌ نظيرصنايع‌ شيمائي‌ ،محوطه‌ انبارها،بازارها،مجتمع‌هاي‌ تجاري‌ ،مراكز اقتصادي‌ شهرهاو... ضروري‌است‌ براي‌ مكانيابي‌ استقرار ايستگاهها شعاع‌ عملكردي‌ برابر 6/1 كيلومتر منظور گردد.

3-3-4              مكان‌ ايستگاهها در هر ناحيه‌ و منطقه‌ شهري‌ بايد نزديك‌ مركز جغرافياي‌ آن‌ ناحيه‌ يامنطقه‌ و در كنار يك‌ خيابان‌ اصلي‌ بادسترسي‌ مناسب‌ به‌  همه‌ قسمت‌هاي‌ ناحيه‌ يا منطقه‌ باشد.

3-3-5              با توجه‌ به‌ ضرورت‌ دسترسي‌ به‌ محل‌ آتش‌ سوزي‌، در كمترين‌ زمان‌ ممكن‌،منطقه‌عملكردي‌ و استحفاظي‌ هر  ايستگاه‌ حداكثر مي‌بايست‌ در شعاع‌ 2 كيلومتري‌ درنظر گرفته‌ شود.

3-3-6              در شهرهايي‌ كه‌ شكل‌ خطي‌ دارند ضروري‌ است‌ مكانيابي‌ ايستگاهها در راستاي‌محور طولي‌(خطي‌) شهر درفواصل‌ حداكثر 4 كيلومتري‌ مد نظر قرار گيرد.

3-3-7              شعاع‌ نهايي‌ عملكرد هر ايستگاه‌ كوچك‌ 2 كيلومتر، ايستگاه‌ متوسط‌ 4 كيلومتر وايستگاه‌ بزرگ‌  8 كيلومتر مي‌باشد. شعاع‌ عملكردي‌ ايستگاههاي‌ متوسط‌ و بزرگ‌ صرفاً براي‌ پشتيباني‌ايستگاههاي‌ رده‌ پائي‌ پايين‌تر قسمت‌ پوشش‌، در مهار آتش‌ سوزي‌هاي‌ وسيع‌ خواهد بود و شعاع‌عملكرد مفيد هر ايستگاه‌ با توجه‌ به‌ سرعت‌   متوسط‌ 40 كيلومتر در ساعت‌ حداكثر 2 كيلومتر خواهدبود.

3-3-8              به‌ لحاظ‌ وجود نظم‌ منطقي‌ در توزيع‌ ايستگاههاي‌ كوچك‌ (در سطح‌ ناحيه‌ شهري‌)،ايستگاههاي‌ متوسط‌ (در سطح‌ منطقه‌ شهري‌)و ايستگاههاي‌ بزرگ‌ (در سطح‌ حوزه‌ شهري‌) درشهرها، ضروري‌ است‌ مكان‌ يابي‌ ايستگاههاي‌ متوسط‌ و بزرگ‌  با  توجه‌ به‌ نحوه‌ توزيع‌ ايستگاههاي‌كوچك‌ و رده‌ پايين‌تر ودر محدوده‌ مركز جغرافيايي‌ ايستگاههاي‌ رده‌ پايين‌تر صورت‌  گيرد.

3-4          جمعيت‌

3-4-1              درمناطقي‌ از شهر كه‌  تراكم‌ جمعيت‌ آن‌ زياد است‌ قطعاً احتمال‌ وقوع‌ حريق‌ بيش‌ ازمناطقي‌ است‌ كه‌ تراكم‌ جمعيت‌ آنها كم‌ است‌ بنابراين‌ در مكان‌ يابي‌ ايستگاههاي‌ آتش‌ نشاني‌ عامل‌جمعيت‌ و ميزان‌ تراكم‌ آن‌ بايد مد نظر قرار گيرد.

3-4-2              براي‌ شهرهاي‌ با جمعيت‌ كمتر از 50 هزار نفر، پيش‌ بيني‌ حداقل‌ يك‌ مكان‌ ايستگاه‌براي‌ استقرار يك‌ ايستگاه‌ كوچك‌ آتش‌ نشاني‌ به‌ وسعت‌ 1500 مترمربع‌ ضروري‌ است‌ .

3-4-3              در شهرهاي‌ با جمعيت‌ بيش‌ از 50 هزار نفر ، پيش‌ بيني‌ حداقل‌ دو مكان‌ براي‌استقرار ايستگاه‌ آتش‌ نشاني‌، هر يك‌ به‌ وسعت‌ 1500 متر مربع‌ ضروري‌ است‌ .

3-4-3              در شهرهاي‌ با جمعيت‌ بيش‌ از  100 هزار نفر تا 250 هزار نفر، پيش‌ بيني‌ حداقل‌يك‌ مكان‌ براي‌ استقرار يك‌ ايستگاه‌ متوسط‌ به‌ وسعت‌ 3000 متر مربع‌ و به‌ ازاء هر 50 هزار نفرجمعيت‌ اضافي‌، پيش‌ بيني‌ يك‌ ايستگاه‌ كوچك‌  به‌ وسعت‌ 1500 متر مربع‌ ضروري‌ است‌ .

3-4-4              در شهرهاي‌ با جمعيت‌ بيش‌ از 100 هزار نفر تا 250 هزار نفر، پيش‌ بيني‌ حداقل‌يك‌ مكان‌ براي‌ استقرار يك‌ ايستگاه‌ متوسط‌ به‌ وسعت‌ 3000 متر مربع‌ و به‌ ازاء هر 50 هزار نفرجمعيت‌ اضافي‌، پيش‌ بيني‌ يك‌ ايستگاه‌ كوچك‌  به‌ وسعت‌ 1500 متر مربع‌ ضروري‌ است‌ .

3-4-5              در شهرهاي‌ با جمعيت‌ بيش‌ از 250 هزار نفر، پيش‌ بيني‌ حداقل‌ يك‌ مكان‌ براي‌ايستگاه‌ متوسط‌ و سه‌ مكان‌ براي‌ ايستگاه‌ كوچك‌ ضروري‌ بوده‌  و به‌ ازاء هر 75هزار نفر جمعيت‌اضافي‌، پيش‌ بيني‌ يك‌ ايستگاه‌ كوچك‌ ضروري‌ است‌ .

3-4-6              در شهرهاي‌ با جمعيت‌ بيش‌ از 500 هزار نفر، پيش‌ بيني‌ يك‌ ايستگاه‌ متوسط‌ و 6ايستگاه‌ كوچك‌  ضروري‌ است‌ و به‌ ازاء  هر 75هزار نفر جمعيت‌ اضافي‌، پيش‌ بيني‌ يك‌ محل‌ براي‌ايستگاه‌ كوچك‌ ضروري‌ است‌ .

3-4-7              در شهرهاي‌ با جمعيت‌ بيش‌ از 750 هزار نفر تا يك‌ ميليون‌ نفر، ضروري‌ است‌ يك‌مكان‌ براي‌ ايستگاه‌ بزرگ‌ و 2 مكان‌ براي‌ ايستگاه‌ متوسط‌ پيش‌ بيني‌ شود و به‌ ازاء هز يك‌ ايستگاه‌متوسط‌ حداكثر 6 ايستگاه‌ كوچك‌ پيش‌ بيني‌ گردد.به‌ ازاء هر 75 هزار نفر جمعيت‌ اضافي‌، پيش‌ بيني‌يك‌ محل‌ براي‌ ايستگاه‌ كوچك‌ ضروري‌ است‌.

3-4-8              براي‌ شهرهاي‌ با جمعيت‌ بالاي‌ يك‌ ميليون‌ نفر پيش‌ بيني‌ دو ايستگاه‌ بزرگ‌
آتش‌ نشاني‌ ضروري‌ است‌ و به‌ ازاء هر 500 هزار نفر پيش‌ بيني‌ مكان‌ لازم‌ براي‌ احداث‌ 1 ايستگاه‌متوسط‌ و 6 ايستگاه‌ كوچك‌ ضروري‌ است‌ .

3-4-9              براي‌ شهرهاي‌ بالاي‌ 5/2 ميليون‌ نفر جمعيت‌، پيش‌ بيني‌ حداقل‌ دو مكان‌ براي‌ايستگاههاي‌ بزرگ‌ ضروري‌ است‌ .

3-4-10             باتوجه‌ به‌ حداقل‌ مساحت‌ لازم‌ براي‌ احداث‌ ايستگاه‌ آتش‌ نشاني‌ در سه‌ مقياس‌بزرگ‌، متوسط‌ و كوچك‌ كه‌ در بخش‌ تعاريف‌ به‌ آن‌ پرداخته‌ شد. سرانه‌ حداقل‌ بميزان‌ 1% متر مربع‌بايد در نظر گرفته‌ شود. (جدول‌ شماره‌ 1) سرانه‌هاي‌ مربوط‌ به‌  اراضي‌ مورد نياز ايستگاههاي‌
آتش‌ نشاني‌ را براي‌ رده‌هاي‌ جمعيتي‌ مختلف‌ در شهرها نشان‌ مي‌دهد.

3-4-11             جدول‌ شماره‌ 2 توزيع‌ ايستگاههاي‌ آتش‌ نشاني‌ را با توجه‌ به‌ جمعيت‌ شهر در نظام‌تقسيمات‌ شهري‌ نشان‌ مي‌دهد بدين‌ ترتيب‌ تعداد ايستگاههاي‌ آتش‌ نشاني‌ مورد نياز در سه‌ اندازه‌بزرگ‌، متوسط‌ وكوچك‌ در هر شهر به‌ تناسب‌ جمعيت‌ ساكن‌ در آن‌ قابل‌ محاسبه‌ است‌ .

جدول‌ شماره‌ 1 - سرانه‌هاي‌ مربوط‌ به‌ اراضي‌ مورد نياز ايستگاههاي‌ آتش‌ نشاني‌

سرانه‌ مساحت‌ به‌ متر مربع‌

 

رديف‌

رده‌ جمعيتي‌ شهرها

سرانه‌محلي‌

سرانه‌ ناحيه‌اي‌

سرانه‌منطقه‌اي‌

سرانه‌ شهري‌

جمع‌ كل‌ سرانه‌

1

2

3

4

5

6

7

8

جمعيت‌ كمتر از000/50نفر

000/100 تا 001/50نفر

000/250 نفر 001/100 نفر

000/500 نفر تا 001/250 نفر

000/750 نفر تا001/500 نفر

000/000/1 نفر تا001/750 نفر

000/500/2 تا 001/1000 نفر

بيش‌ از 000/500/2 نفر

 

03/0

06/0-03/0

012/0-03/0

018/0

018/0

018/0-014/0

014/0

    

012/0-03/0

006/0-012/0

004/0-006/0

008/0-006/0

006/0-0048/0

0048/0

008/0-006/0

006/0-0024/0

0048/0

03/0

06/0-030/0

024/0-060/0

024/0-030/0

024/0-022/0

032/0-028/0

030/0-021/0

030/0-024/0

 

مقياس‌: متر مربع‌

 

جدول‌ شماره‌ 2 - توزيع‌ ايستگاههاي‌ آتش‌ نشاني‌ باتوجه‌ به‌ جمعيت‌ شهر در نظام‌ تقسيمات‌ شهري‌

 

رديف‌

نظام‌ تقسيمات‌ شهري‌

رده‌ جمعيتي‌ شهر

رده‌ محله‌

رده‌ ناحيه‌

(ايستگاه‌ كوچك‌)

رده‌ منطقه‌

(ايستگاه‌متوسط‌)

رده‌  شهر

(ايستگاه‌ بزرگ‌)

جمع‌

1

2

3

4

5

6

7

8

جمعيت‌ كمتر از000/50نفر 

000/50 تا 000/100نفر

000/100 نفر 001/250 نفر

000/250 نفر تا 000/500 نفر

000/500 نفر تا000/750 نفر

000/750 نفر تا000/00/1 نفر

000/000/1 تا 000/500/2 نفر

بيش‌ از 000/500/2 نفر

 

1

2

3-2

6-3

9-6

12-9

24-12

24 وبيشتر

       

1

1

1

2

4-2

4 و بيشتر

 

1

2

2 و بيشتر

1

2

4-3

7-4

10-7

15-12

29-15

30 و بيشتر

 


3-5              جهت‌ توسعه‌ شهر

3-5-1              در مكانيابي‌ ايستگاههاي‌ جديد ،ضروري‌ است‌ جهت‌ توسعه‌ شهر دقيقاً مد نظرقرار گيد و متناسب‌ با جمعيت‌ پذيري‌ نواحي‌ توسعه‌ در 10 تا 20 سال‌ آتي‌ و تراكم‌هاي‌ ساختماني‌مربوطه‌، ايستگاههاي‌ آتش‌ نشاني‌ مكانيابي‌ گردد.

3-5-2              مكان‌ انتخابي‌ براي‌ ايستگاههاي‌ جديد در مناطق‌ توسعه‌ نبايد در نزديكي‌ عوامل‌محدود كننده‌ توسعه‌ شهر از قبيل‌ باغات‌، اراضي‌ كشاورزان‌، كوهها و ارتفاعات‌ قرار گيرد.

3-5-3              در طراحي‌ و مكانيابي‌ ايستگاههاي‌ جديد در مناطق‌ توسعه‌ ضروري‌ الگوي‌ نهايي‌شهر نيز مد نظر قرار گيرد.

3-5-4              درنواحي‌ توسعه‌ شهر، ضروري‌ است‌ ايستگاههادر محوطه‌هاي‌ باز ووسيعي‌مكانيابي‌ و طراحي‌ گردند تا ضمن‌ تامين‌ امنيت‌ ايستگاهها،تسهيلات‌ پاركينگ‌ وفضاي‌ لازم‌ براي‌نگهداري‌ وسايل‌ خاموشي‌ كننده‌ آتش‌ فراهم‌ گردد.

3-5-5              در طراحي‌ ناحيه‌ها و مناطق‌ شهري‌ ضروري‌ است‌ به‌ ازاء هر ناحيه‌ شهري‌ پيش‌بيني‌ يك‌ مكان‌ براي‌ ايستگاه‌ متوسط‌ آتش‌ نشاني‌ بعمل‌ آيد.

3-6          همجواري‌ وكاربري‌

3-6-1              در تعيين‌ محل‌ ايستگاه‌ ضروري‌ است‌ مسئله‌ نزديكي‌ به‌ كاربريهاي‌ تجاري‌ (مراكزتجاري‌ شهري‌، منطقه‌اي‌ وناحيه‌اي‌)، پاركينگ‌هاي‌ عمومي‌ وفضاهاي‌ ورزشي‌(ناحيه‌ ومنطقه‌اي‌)،اماكن‌ تاريخي‌ و فرهنگي‌، مراكز اداري‌ ،صنعتي‌ و تاسيات‌ حمل‌ و نقل‌ وانبارها و سايرمراكز با ميزانخطر بالا مورد  توجه‌ قرار گيرد بطوريكه‌ حداكثر ظرف‌ مدت‌ 5 دقيقه‌ گروههاي‌ آتش‌نشاني‌ بتوانند  خود را به‌ محل‌ حادثه‌ برسانند.

3-6-2              در مكانيابي‌ ايستگاههاي‌ آتش‌ نشاني‌ به‌ همجواري‌ با فضاهاي‌ سبز عمومي‌(پاركهاي‌ ناحيه‌اي‌ و منطقه‌اي‌)، پاركينگ‌ عمومي‌ و فضاهاي‌ ورزشي‌ (ناحيه‌اي‌ و منطقه‌ اي‌) تاكيدشود.

3-6-3              از احداث‌ ايستگاههاي‌ آتش‌ نشاني‌ در 500 متري‌ از مراكزي‌ به‌ شرح‌ زير خودداري‌شود

3-6-3-1       مراكز درماني‌ از قبيل‌ بيمارستانها ودرمانگاها

3-6-3-2       آسايشگاه‌ سالمندان‌ و مراكز روان‌ درماني‌

3-6-3-3       مراكز پذيرايي‌ وجهانگردي‌ از قبيل‌ هتل‌ها ،مهمانسراها

3-6-3-4       مراكز آموزشي‌ از قبيل‌ مدارس‌ در كليه‌ مقاطع‌ تحصيلي‌

3-6-3-5       مراكز جمع‌ آوري‌ زباله‌

3-7           اندازه‌ قطعه‌ زمين‌

3-7-1              مكان‌ انتخابي‌ براي‌ ايستگاه‌ آتش‌ نشاني‌ بايد متناسب‌ با نيازهاي‌ فعلي‌ و آينده‌ شهرباشد.

3-7-2              مساحت‌ قطعه‌ تفكيكي‌ در حد استاندارد براي‌ ايستگاههاي‌ كوچك‌ 1500 متر مربع‌و براي‌ ايستگاههاي‌ متوسط‌ 3000 مترمربع‌ مي‌باشد.

3-7-3              براي‌ مكانيابي‌ ايستگاهها دربافت‌ پر تراكم‌ شهري‌ در صورت‌ لزوم‌ وضرورت‌،حداقل‌ اندازه‌ قطعه‌ تفكيكي‌ براي‌ ايجاد ايستگاه‌ كوچك‌ نبايد از 1000 متر كمتر باشد.

3-7-4              مساحت‌ قطعه‌ تفكيكي‌ در حد استاندارد براي‌ ايستگاههاي‌ بزرگ‌ (مادر) براي‌شهرهاي‌ با جمعيت‌ بيشتر از 750 هزار نفر بميزان‌ 6000 متر مربع‌ مي‌باشد.

3-7-5              ابعاد قطعات‌ تفكيكي‌ براي‌ ايستگاههاي‌ آتش‌ نشاني‌ بايد به‌ نحوي‌ باشد كه‌ تناسب‌لازم‌ بين‌ طول‌ و عرض‌ قطعه‌ وجود داشته‌ و حداقل‌ عرض‌ 30، 45 و 60 متر براي‌ ايستگاههاي‌كوچك‌، متوسط‌ و بزرگ‌ تامين‌ گردد تا بتوان‌ ساختمان‌ را در عقب‌ زمين‌ طراحي‌ نمود  و فضاي‌ كافي‌براي‌ مانور خودروها، پاركينگ‌ ونيز فضائي‌ مناسب‌ براي‌ فعاليتهاي‌ آموزشي‌ ،تمريني‌ و ورزشي‌وجود داشته‌ باشد.

دوستان عزیز، لطفا قبل از دانلود محصول، اطلاعات مربوط به محصول که در زیر آمده است به دقت مطالعه فرمائید:

۱) فایل ها و تصاویر موجود در سایت تنها با نرم افزارهای مرتبط قابلیت مشاهده دارد و باید این نرم افزراها بر روی سیستم شما نصب شده باشد.

 ۲)لایه های نرم افزاری مختلف، قابلیت همپوشانی دارند و می توانید با دریافت دیگر فایلها از آنها استفاده نمایید.

۳) پیش از استفاده از نرم افزار مرتبط، لازم است فایل دانلود شده را از حالت فشرده خارج نمایید. جهت این کار لازم است از فایل های وین رر و زیپ استفاده نمایید.

۴) چنانچه موفق به دریافت و تهیه مستقیم فایل نشدید، با ما در تماس باشید تا در اسرع وقت به درخواست شما رسیدگی شود.

5) جهت استفاده از خدمات سایت پیشنهاد می شود که عضو سایت شده و مطالب ما را از طریق خبرنامه نیز دریافت نمایید

6) تخفیف های دوره ای و هفتگی سایت را می توانید از طریق کانال ارتباطیی روستاشهر و همچنین قسمت تماس با ما پیگیر شوید و از آنها در زمان مقرر استفاده نمایید

7) توجه داشته باشید، که درج قیمت برای محصولات فایل مجازی فروشگاه به منزله قیمت واقعی محصول نبوده و تمام تلاش شده است تا محصولات به صورت رایگان و با حفظ حقوق مولف در فروشگاه بارگذاری شود. با این وجود هزینه های جانبی نظیر هزینه های نگهداری سایت موجب شده است تا حداقل هزینه برای آنها در نظر گرفته شود. لذا بیشتر هزینه پرداختی توسط کاربران، صرفا جهت حمایت از سایت می باشد.

از اینکه سایت روستاشهر را به عنوان مرجع تهیه اقلام مورد نیاز خود انتخاب نموده اید، سپاسگزاریم

فرمت فایل
ورد (word)
نظری برای این محصول وجود ندارد.
یک نظر بنویسید
بدعالی
نظر فیسبوک

آخرین محصولات

آموزش Photo Gram Metry
آموزش Photo Gram Metry
22,000ریال  20,240ریال
آموزش Arc view
آموزش Arc view
15,000ریال  13,800ریال
آموزش اکسل 2013
آموزش اکسل 2013
22,000ریال  20,240ریال
کاربرد GIS در ارزیابی خطر
کاربرد GIS در ارزیابی خطر
12,000ریال  11,040ریال
آموزش GMT
آموزش GMT
32,000ریال  29,440ریال
کاربری اراضی سنندج
کاربری اراضی سنندج
120,000ریال  110,400ریال
اتوکد شیراز
اتوکد شیراز
35,000ریال  32,200ریال
کاربری اراضی میاندوآب
کاربری اراضی میاندوآب
38,000ریال  34,960ریال
سیدخندان
سیدخندان
55,000ریال  50,600ریال
شهر شیراز
شهر شیراز
53,000ریال  48,760ریال
شهر دورود
شهر دورود
43,000ریال  39,560ریال
معابر ارومیه
معابر ارومیه
42,000ریال  38,640ریال
معابر همدان
معابر همدان
42,000ریال  38,640ریال
معابر شیراز
معابر شیراز
42,000ریال  38,640ریال
تقسیمات استان همدان
تقسیمات استان همدان
52,000ریال  47,840ریال

خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه ایمیل خود را وارد نمایید

moneyقبول انواع سفارش های شما در کمترین زمان

supportپشتیبانی رایگان به صورت ۲۴ ساعت

شاید اینها برای شما مناسب باشد