سبدخرید شما خالی است!
مدیر 2 مكانيابي پلهاي عابر پياده راهنماي مكانيابي و طراحي پلهاي عابر پياده برون شهري و تبليغات روي آنها.. Product #: 144 based on 0 reviews Regular price: $35,000.00 $35,000.00 999

راهنماي مكانيابي و طراحي پلهاي عابر پياده برون شهري و تبليغات روي آنها

نام تجاری: مدیر 2
کد محصول: 144
موجود بودن: 999
وزن: 1.36mg

قیمت: 35,000ریال  32,200ریال

راهنماي مكانيابي و طراحي پلهاي عابر پياده برون شهري و تبليغات روي آنها

کلیات:

طبق آمار اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پزشکی قانونی کشور و سازمان راهداري و حمل ونقل جادهاي، در سال 1394 16 هزار و 584 نفر در حوادث رانندگی کشته شده اند، این تعداد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 1,7 درصد کاهش یافته است. در این میان، 65,5 درصد کشته هاي تصادفات مربوط به جاده هاي برون شهري، 26,8 درصد در راههاي درون شهري، 7,2 درصد در جاده هاي خاکی و روستایی و محل تصادف نیم درصد موارد نامعلوم بوده است. به بیان دیگر در سال 94 ، ده هزار و 860 نفر در محورهاي برون شهري ،( (هشت دهم درصد کاهش نسبت به سال 93 )، چهار هزار و 453 نفر در مسیرهاي درون شهري ( 2,9 درصد کاهش نسبت به سال 93 یکهزار و 188 نفر در مسیرهاي خاکی روستایی ( 5,1 درصد کاهش نسبت به سال 93 ) و 83 نفر نیز در مسیرهایی نامعلوم جان باخته اند.
تلفات عابران پیاده در ایران معادل حدود یک چهارم کل تلفات ناشی از حوادث رانندگی و معادل 22,2 درصد (سه هزار و 688 نفر از متوفیان 11 سال، 26 - تصادفات) است. از لحاظ سنی 8,33 درصد افراد فوت شده در حوادث رانندگی سال گذشته 10 سال و کمتر، 5,3 درصد 17 30 سال، 30,2 درصد کشته هاي تصادفات 50 سال به بالا داشته اند. - 18 سال، 30,1 درصد 49 - درصد 29 علاوه بر آن، علت فوت بیش از نیمی از عابران پیاده به سبب وارد آمدن ضربه به سر و گردن گزارش شده است. بر این اساس لازم است تا درخصوص گذر عرضی عابرپیاده بالاخص براي کاربران آسیبپذیر توجه ویژهاي صورت پذیرد.
اگرچه تصادفات عابر در جادهها مانند مناطق شهري عمدتاً از نوع برخورد با وسایلنقلیه است، اما داراي برخی ویژگیهاي خاص به شرح زیر بوده که توجه به آنها در پیشگیري از وقوع و کاهش شدت تصادفات عابران پیاده در جادهها تاثیرگذار خواهد بود.
• احتمال کشته شدن یا جراحت شدید عابران پیاده در اثر برخورد با وسایلنقلیه در جادهها به لحاظ سرعت حرکت بالاتر وسیلهنقلیه و در نتیجه انتقال انرژي بیشتر به بدن عابر بسیار زیاد است.
• به دلیل بالاتر بودن سرعت در جادهها نسبت به شهرها، زمان واکنش و عکسالعمل راننده در مواجهه با خطرات نظیر حضور عابران پیاده در جاده افزایش یافته و به تبع آن مسافت دید توقف بیشتر شده و معمولاً قبل از اینکه وسیلهنقلیه بهطور کامل متوقف شده، با عابر برخورد میکند.
• روند رانندگی در جاده بهگونهاي است که راننده انتظار روبرو شدن با عابران پیاده را نداشته زمینه محیط اطراف جاده همراه با اجزاي کنار آن نظیر تابلوها و غیره، احتمال دیدن عابر را براي راننده به حداقل ممکن کاهش میدهد.
• برآورد و درك صحیح عابران پیاده از سرعت واقعی وسایلنقلیه در جادهها پایینتر بوده و در عبور عرضی از جاده آنها را در معرض خطرات جدي قرار میدهد. 1
پلهاي عابر پیاده براي عبور عرضی عابرین پیاده، دوچرخهسوارها و ... از جاده ها، خیابانها، رودخانهها و درهها مورد استفاده قرار میگیرند.
باید توجه کرد که این راهنما براي طراحی پلهایی که محل تردد وسایلنقلیه هستند، کاربرد ندارد. براي نگارش این راهنما، ابتدا ضوابط و آییننامههاي داخلی و بین المللی معتبر و مرتبط گردآوري گردید و پس از دستهبندي، تحلیل و تعیین متغیرها، ضوابط و استانداردها تدوین گردید.

این راهنما شامل بخشهاي زیر است که به اختصار به شرح هرکدام پرداخته می شود.
- کلیات
شامل معرفی فرآیند تدوین راهنماي طراحی و مکانیابی پلهاي عابرپیاده برونشهري و تبلیغات روي آنها است.
- هدف
هدف از این راهنما، صرفاً ارائه نحوه مکانیابی و اولویتبندي احداث پلهاي عابرپیاده بین شهري میباشد که به تشخیص سازمان راهداري و حملونقل جادهاي نصب و بهرهبرداري میگردد.
- ضوابط ایمنی و ترافیکی
براي تدوین ضوابط ترافیکی راهنما به عنوان مهمترین بخش از پروژه، نخست متغیرهاي موثر و همچنین الگوي استفاده از این متغیرها شناسایی شده و سپس آن متغیرها در سه مرحله کلی شامل "امکانسنجی نقاط داخل محدوده"، "مکانیابی نقاط" و "اولویتبندي گزینهها" تفکیک و پس از آن به انطباق آنها با شرایط راههاي برون شهري کشور پرداخته شده است. در ادامه، متغیرها مورد پالایش قرار گرفتند و با تکیه بر مقادیر ارائه شده براي آنها در بخش مرور ادبیات، بررسی آییننامهها و دستورالعملهاي بالادست و همچنین استفاده از نظرات خبرگان، مقادیر پیش فرضی براي این متغیرها اختیار شد. سپس مقادیر استنتاج شده  ورد پیمایش میدانی قرار گرفته و با توجه به خروجی مطالعات پایلوت، مقادیر متغیرها در موارد لزوم اصلاح گردید. در آخرین گام مطالعات نیز، با توجه به متغیرها، مقادیر نهایی شده، و ارتباط مفهومی آنها با یکدیگر، بخش ایمنی و ترافیک آییننامه احداث پلهاي عابر برون شهري تدوین گردید.
- ضوابط معماري
ضوابط طراحی و معماري در این راهنما، بر اساس توجه ویژه به تأثیر مهم پلهاي عابر پیاده بر دید و منظر و سیماي جادهاي و نقش آنها به عنوان عناصر ساختاري و نیز گونهاي از مبلمان جادهاي که عملکرد اصلی آن تسهیل تردد عابرین پیاده است تدوین شده که در آن علاوه بر مسایل صرفاً ترافیکی و سازهاي، معیارهاي دیگري نظیر ابعاد و استانداردها، فرم، رنگ، نورپردازي، نوع مصالح، اقلیم، مسایل اجتماعی، امنیت نیز مد نظر قرار گرفته اند.
- ضوابط سازه
در این بخش ضوابط بارگذاري (شامل بارهاي مرده، بار عابر پیاده، بار سوارکاري، بار وسیله تعمیر و نگهداري، بار باد، بار زلزله، اثر ضربه وسیلهنقلیه، بار خستگی و ترکیبات بارگذاري) ، طراحی ایمن (شامل طراحی پلهاي فولادي، پلهاي بتنی و طراحی پلهاي با مصالح پلیمري، چوبی و آلومینیومی) و کنترل شرایط بهرهبرداري (تغییرمکان، لرزش و خستگی) ارائه شده است. مبناي ضوابط سازهاي این آییننامه LRFD) روش حالت حدي 2 ) است.
- ضوابط ایمنی و نگهداري
در بخش پایانی ضوابط، با توجه به اهمیت بسیار زیاد مباحث مربوط به نگهداري پل پس از احداث و حین بهرهبرداري، ضوابط مربوطه که بطور کلی در مورد نحوه طراحی نردههاي محافظ، جلوگیري یا کاهش اثر برخورد وسایل نقلیه، زنگ زدایی، آماده سازي و رنگ آمیزي قطعات فولادي، نحوه نگهداري پی، سقف و عناصر غیر سازهاي است، ارایه شده.
- نقشه هاي پیوست
،37 ، نقشههاي پیوست این راهنما به عنوان نمونههاي قابل اجرا مطابق ضوابط راهنما، بر اساس عرض محورهاي جادهاي با دهانههاي 28 T05-A- و 66 T04-A-45 ،T03-A-37 ،T02-B-37 ،T01-B- 45 و 66 متري تحت عنوان تیپهاي ( 28 ) طراحی شدهاند.
لازم به ذکر است، تیپهاي طراحی ارایه شده، به عنوان نمونههایی که میتوان بر اساس راهنماي حاضر طراحی نمود، پیشنهاد گردیده است
و طراحی گونههاي دیگر، در صورتی که تمامی ضوابط راهنما در آن لحاظ شده باشد بلامانع است.
اعضاي اصلی در نگارش این راهنما به شرح ذیل هستند:
- کمیته گردآوري و نگارش:
• مهندسین مشاور پارس پرنون
هادي فرحی جهرمی (مدیر پروژه) o
مهدي استادي جعفري (مدیر بخش ترافیک و ایمنی) / حسین نظامیان پور (کارشناس بخش ترافیک و ایمنی) o
علیرضا نجاري (مدیر بخش معماري) / یاشار جوان بخت (کارشناس بخش معماري) o
داوود کریمی (کارشناس بخش سازه) / یعقوب آرتین / حبیب عبدي (کارشناس بخش سازه) o
- کمیته نظارت:
• سازمان راهداري و حملونقل جادهاي

- ضوابط ایمنی و ترافیکی
2-1- تعاریف و اصطلاحات
-1-1-2 انجام مطالعات قبل از احداث پل عابرپیاده
در این راهنما، انجام مطالعات قبل از احداث پلهاي عابر، به مجموعه مطالعاتی اتلاق میشود که طی آن مراحل "امکانسنجی نقاط داخل محدوده"، "مکانیابی پل عابرپیاده" و "اولویتبندي احداث پل عابرپیاده" انجام گیرد.
توضیح 
1 نشان داده شده است. -2-2- ارتباط مفهومی تعاریف به کار رفته در آییننامه، در بند 2
2-1-2- امکانسنجی نقاط داخل محدوده
منظور از امکانسنجی نقاط داخل محدوده، تعیین نقاط و نواحی از راههاي برون شهري است که در آنها میبایستی انجام اقدامات ایمنسازي عبور عرضی عابرین پیاده و از جمله احداث پل عابر مورد بررسی قرار گیرد. خروجی مرحله امکانسنجی نقاط داخل محدوده، لکهگذاري در سطح شبکه معابر برون شهري خواهد بود.
2-1-3- مکانیابی پل عابرپیاده
منظور از مکانیابی پل عابر، بررسی شرایط فنی احداث پلهاي عابر در نقاط تعیین شده در مرحله امکانسنجی نقاط داخل محدوده و شناسایی و تعیین نقاط نقاط داراي ریسک تصادفات عابر که داراي لزوم احداث پل عابر است. در این مرحله، لزوم احداث پل عابر پیاده در نقاط حایز
شرایط احداث پل تایید میشود.
-4-1-2 اولویتبندي احداث پل عابرپیاده
منظور از اولویتبندي احداث پل عابر، مرتب کردن نقاط شناسایی شده مرحله "مکانیابی پل عابر" بر اساس میزان اثرگذاري آنها در ایمن- سازي عبور عابرین از جادههاي برون شهري است.
-5-1-2 جانمایی پل عابرپیاده
منظور از جانمایی پل عابرپیاده، مجموعه اقدامات و تمهیدات لازم براي تعیین و تدقیق موقعیت پل عابر بمنظور طراحی معماري و سازه پل
است.

-2- روششناسی انجام مطالعه ترافیک
-1-2-2 مراحل انجام مطالعه
مطالعه ترافیک پل عابرپیاده برون شهري شامل انجام چهار مرحله بصورت زیر است:
• شناسایی محدوده
• مکانیابی پل عابرپیاده
• اولویت بندي احداث پل عابرپیاده
• جانمایی پل عابرپیاده
-2-2-2 فرآیند انجام مطالعه
فرآیند انجام مطالعه در دو بخش کلی مطالعات قبل از احداث پل عابرپیاده و جانمایی پل عابرپیاده صورت میپذیرد. در بخش اول، لازم است
سه گام شامل امکانسنجی نقاط داخل محدوده، مکانیابی پل عابرپیاده و اولویتبندي احداث پل عابرپیاده به ترتیب بیان شده انجام گیرد.
4Bتوضیح 
ارتباط مفهومی تعاریف به کار رفته در راهنما بصورت شکل زیر میباشد.

-3- امکانسنجی نقاط داخل محدوده
-1-3-2 هدف
هدف از امکانسنجی نقاط داخل محدوده، تعیین نقاط و نواحی از راههاي برون شهري و شناسایی نقاط عمومی و مستعد بررسی احداث پل عابر است که در آنها میبایستی انجام اقدامات ایمنسازي عبور عرضی عابرین پیاده مورد بررسی قرار گیرد.
-2-3-2 ضرورت
ضرورت وجود این مرحله، به منظور جلوگیري از اعمال سایر روشهاي غیرفنی یا اعمال سلیقه در وضعیت موجود در کل کشور بوده که می- تواند ضمن ایجاد وحدت رویه در آغاز بررسی نقاط داراي پتانسیل احداث پل عابرپیاده، از حذف بیمورد سایر نقاط داراي پتانسیل احداث پل که ممکن است در ابتدا از نظر کارشناس مربوطه داراي اهمیت کمتري است، جلوگیري بهعمل آورد.
2-3-3- خروجی کار
خروجی کار در مرحله امکانسنجی نقاط داخل محدوده، تهیه نقشههاي لکهگذاري شده بر روي محورهاي برون شهري براي بررسی در مرحله مکانیابی احداث پل عابر است.
2-3-4- معرفی متغیرها
متغیرهاي به کار رفته در مرحله امکانسنجی نقاط داخل محدوده شامل موارد ذیل میگردد:
• تعداد خطوط عبوري جاده برون شهري
• حجم تردد وسایلنقلیه
• سرعت مجاز وسایلنقلیه
• کاربري عمده مولد و جاذب سفر
2-3-5- معرفی شاخص
4 شامل موارد ذیل میگردد: -3- شاخصهاي به کار رفته در مرحله امکانسنجی نقاط داخل محدوده متناسب با متغیرهاي بند 2
راههاي 4 خطه و بیشتر (مجموع رفت و برگشت) §
حجم تردد وسیلهنقلیه بیش از 500 وسیله نقلیه در ساعت اوج در یک جهت §
سرعت مجاز بیش از 60 کیلومتر در ساعت §
وجود کاربري عمده مولد و جاذب سفر در محدوده مورد مطالعه §
51Bتوضیح 
کاربري عمده مولد و جاذب سفر شامل مدرسه ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و یا هرگونه مرکز آموزشی، بیمارستان، مجتمع بینراهی، مراکز
گردشگري، مراکز پلیس، اورژانس و خدمات خودرو میشود.

دوستان عزیز، لطفا قبل از دانلود محصول، اطلاعات مربوط به محصول که در زیر آمده است به دقت مطالعه فرمائید:

۱) فایل ها و تصاویر موجود در سایت تنها با نرم افزارهای مرتبط قابلیت مشاهده دارد و باید این نرم افزراها بر روی سیستم شما نصب شده باشد.

 ۲)لایه های نرم افزاری مختلف، قابلیت همپوشانی دارند و می توانید با دریافت دیگر فایلها از آنها استفاده نمایید.

۳) پیش از استفاده از نرم افزار مرتبط، لازم است فایل دانلود شده را از حالت فشرده خارج نمایید. جهت این کار لازم است از فایل های وین رر و زیپ استفاده نمایید.

۴) چنانچه موفق به دریافت و تهیه مستقیم فایل نشدید، با ما در تماس باشید تا در اسرع وقت به درخواست شما رسیدگی شود.

5) جهت استفاده از خدمات سایت پیشنهاد می شود که عضو سایت شده و مطالب ما را از طریق خبرنامه نیز دریافت نمایید

6) تخفیف های دوره ای و هفتگی سایت را می توانید از طریق کانال ارتباطی روستاشهر و همچنین قسمت تماس با ما پیگیر شوید و از آنها در زمان مقرر استفاده نمایید

7) توجه داشته باشید، که درج قیمت برای محصولات فایل مجازی فروشگاه به منزله قیمت واقعی محصول نبوده و تمام تلاش شده است تا محصولات به صورت رایگان و با حفظ حقوق مولف در فروشگاه بارگذاری شود. با این وجود هزینه های جانبی نظیر هزینه های نگهداری سایت موجب شده است تا حداقل هزینه برای آنها در نظر گرفته شود. لذا بیشتر هزینه پرداختی توسط کاربران، صرفا جهت حمایت از سایت می باشد.

از اینکه سایت روستاشهر را به عنوان مرجع تهیه اقلام مورد نیاز خود انتخاب نموده اید، سپاسگزاریم

فرمت فایل
پی دی اف (PDF)
فایل فشرده (zip یا rar)
نظری برای این محصول وجود ندارد.
یک نظر بنویسید
بدعالی
نظر فیسبوک

آخرین محصولات

خوزستان
خوزستان
69,000ریال  63,480ریال
آموزش Photo Gram Metry
آموزش Photo Gram Metry
22,000ریال  20,240ریال
آموزش Arc view
آموزش Arc view
15,000ریال  13,800ریال
آموزش اکسل 2013
آموزش اکسل 2013
22,000ریال  20,240ریال
کاربرد GIS در ارزیابی خطر
کاربرد GIS در ارزیابی خطر
12,000ریال  11,040ریال
آموزش GMT
آموزش GMT
32,000ریال  29,440ریال
کاربری اراضی سنندج
کاربری اراضی سنندج
120,000ریال  110,400ریال
اتوکد شیراز
اتوکد شیراز
35,000ریال  32,200ریال
کاربری اراضی میاندوآب
کاربری اراضی میاندوآب
38,000ریال  34,960ریال
سیدخندان
سیدخندان
55,000ریال  50,600ریال
شهر شیراز
شهر شیراز
53,000ریال  48,760ریال
شهر دورود
شهر دورود
43,000ریال  39,560ریال
معابر ارومیه
معابر ارومیه
42,000ریال  38,640ریال
معابر همدان
معابر همدان
42,000ریال  38,640ریال
معابر شیراز
معابر شیراز
42,000ریال  38,640ریال

پرفروش ترین ها

خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه ایمیل خود را وارد نمایید

شاید اینها برای شما مناسب باشد