سبدخرید شما خالی است!
مدیر 2 دستورالعمل تهیه نقشه بزرگ مقیاس فایل دانلود دستورالعمل تهیه نقشه بزرگ مقیاس با روش مستقیم زمینی را در اینجا می توانید مشاهده و دریاف.. Product #: 103 based on 0 reviews Regular price: $22,000.00 $22,000.00 996

دستورالعمل تهیه نقشه بزرگ مقیاس با روش مستقیم زمینی

نام تجاری: مدیر 2
کد محصول: 103
موجود بودن: 996
وزن: 1.50mg

قیمت: 22,000ریال  18,700ریال

بخش اول
گردش كار
-1 تنظيم موافقت نامه
پس از تنظيم قرار داد في مابين كارفرما و مشاور ، كارفرما طي يك نامه ر سمي يك نسخه از اصل قرارداد را ب ه سازمان ( سازمان نقشه برداري تهران يا شعب ) ارسال مي كند. در سازمان پس از بررسي مفاد قراردا د ، موافقت نامه نظارتي تنظيم و به كارفرما ارسال مي شود ( در صورت ي كه مفاد قرارداد و آيتم هاي قيد شده در قرارداد با دستورالعمل هاي نقشه برداري مغايرتي داشته باشد موارد فوق با كارفرما حل و فصل مي شود). به منظور تسريع در امر نظارت ضروري است كارفرمايان موافقت نامه ارسالي را امضا كرده و به سازمان ارسال نمايند.
در مواردي كه قرارداد جهت تنظيم موافقت نامه نظارتي به سازمان ارسال نشده و نظارت بر پروژه فوق بر عهده سازمان مي باشد نياز است كه مشاور فرم شروع به كار را ارسال نمايد و پيگيري ارسال قرا رداد از طرف كارفرما به سازمان را در دستور كار خود قرار دهد.
نكته : تمامي فرم ها و نامه هاي ارسالي از طريق دبيرخانه به سازمان نقشه برداري كشور (تهران يا شعب ) ارسال گردد تا امكان پيگيري و اقدامات بعدي ميسر باشد جهت ارسال نامه ها و فرم هاي مختلف به سازمان كه مداركي به پيوست ندارند در تهران و شعب به شماره تلفن هاي زير فكس شود.
021 - تهران : 66071000
0411 - تبريز : 3320001
0511 - مشهد : 8670086
0611 - اهواز : 3368553
0811 - همدان : 8244402
2-
نظارت حين انجام كار
در ادامه بعد از تحويل محدوده كاري از طرف كارفرما ، مشاور فرم شروع به كار (فرم شماره 1) را تكميل كرده و به سازمان ارسال نمايد. بعد از شروع پروژه و اعلام آن ، اين سازمان نظارت بر پروژ ه فوق را در برنامه كاري خود قرار مي دهد و يكي از مراحل آن نظارت حين انجام كار خواهد بو د كه نظارت در حين انجام كار باعث جلوگيري از تكرار و دوباره كاري به منظور پيشگيري از اتلاف زمان و صرف هزينه بيشتر از طرف مشاور خواهد بود . با توجه به پيشرفت عمليات اجرائي ضروري است كه مهندسين مشاور ماهانه گزارش پيشرفت عمليات ( فرم شماره 2) را به طور دقيق تكميل كرده و به سازمان ارسال يا فكس نمايند.
3-
تحويل مدارك عمليات مستقيم زميني و استرو
با اتمام عمليات زميني و انجام محاسبات و ترسيم نقشه ها ، كليه مدارك مطابق فرم هاي مربوطه جمع آوري و تحويل سازمان گردد. تحويل مدارك در صورتي امكان پذير است كه موافقت نامه نظارتي تنظيم شده باشد در غير اينصورت از تحويل مدارك خودداري خواهد شد. نياز است كه مهندسين مشاور اقدامات لازم را قبل از تحويل مدارك در اين خصوص كرده باشند .
در صورت تنظيم موافقت نامه مدارك و نقشه ها تحويل قسمت مربوطه در نظارت شده و نامه مشاور كه د ر آن تحويل مدارك توسط مسئول مربوطه رسيد شده باشد به دبيرخانه جهت ثبت ، تحويل داده شود.
نقشه ها و پرونده هاي تحويلي بايستي مربوط به كل محدوده كاري قرارداد باشد بدين منظور كه كل عمليات به اتمام رسيده و پرونده مربوطه مطابق با فرم تحويل مدارك (فرم شماره 5) با توجه به نوع كار به سازمان تحويل شود.

در صورتيكه بخشي از كار انجام نشده و يا پرونده در زمان تحويل مدارك ناقص باشد به دليل اينكه امكان بررسي و اظهارنظر ميسر نمي باشد از تحويل پرونده ناقص خوداري ميشود و در اين موارد مدارك در دفتر ثبت نخواهد شد.
4-
درخواست پيشرفت عمليات
مشاوران نقشه برداري جهت تائيد پيشرفت عمليات نقشه برداري (تائيد درصدي از مبلغ اوليه قرارداد) با يك نامه كه با عنوان سازمان تنظيم شده به سازمان ارسال يا فكس كنند.
پيشرفت ضمنا در نامه درخواستي چكيده اي از خدمات انجام گرفته و همچنين ميزان عمليات را با توجه به خدمات انجام گرفته ذكر كنند. (ميزان درخواستي مطابق با پيشرفت واقعي عمليات انجام شده باشد.)
در صورتيكه از پروژه فوق كارشناس ناظر بازديدي نداشته باشد فايل مدارك به همراه نامه ارسال شود.
شرايط زير جهت تائيد پيشرفت عمليات الزامي است :
-نامه نظا موافقت رتي تنظيم شده باشد.مشاوران نقشه برداري قبل از درخواست پيشرفت عمليات از تنظيم موافقت نامه نظارتي اطمينان حاصل كرده باشند در غير اين صورت امكان تائيد وجود ندارد.
-مشاوران در زمان لازم فرم شروع به كار را به سازمان ارسال كرده باشند. تائيد پيشرفت ميزان عمليات نقشه برداري مستقيم زميني به صورت زير مي باشد :
درصد حداكثر طي سه مرحله با توجه به بازديد و تشخيص كارشناس ناظر
-
تائيد تا 60
-
تائيد تا 80 ناظر درصد با تحويل مدارك و تائيد كنترل زميني توسط كارشناس
تبصره : خدمات نقشه برداري ميكروژئودزي با توجه به مراحل مختلف و مدت زمان اجراي آن از قاعده فوق مستثني مي باشد.
5-
طبقه بندي
بعد از تحويل مدارك ، پرونده در قسمت محاسبات و نقشه ها در قسمت كارتوگرافي مورد بررسي قرار گرفته در صورت تاييد اوليه بخش محاسبات و كارتوگرافي، نقشه ها و ليست مختصات جهت كنترل زميني و انطباق نقشه ها با زمين تحويل كارشناس ناظر زميني مي شود. در اين مرحله در صورت تاييد كارشناس ناظر فايل نقشه هاي اصلاح شده تحويل بخش طبقه بندي مي شود.
مدارك مورد نياز و نحوه ارائه آنها جهت طبقه بندي :
در اين مرحله كه اصلاحات مورد نياز توسط مشاور انجام شده و مورد تائيد سازمان قرار گرفته است اطلاعات نهائي مورد نياز جهت طبقه بندي با توجه به نوع شرح خدمات مطابق زير عمل مي شود.

توپوگرافي :
فايل كلي سه بعدي نقاط يا منحني ها شامل كليه عوارض (كه از نظر كارشناسان ناظر و كارتوگراف مورد تاييد بوده است) به تفكيك مقياس به همراه حد دور منطقه كه با استفاده از آخرين نقاط و به صورت نقطه به نقطه ترسيم شده تحويل كارشناس مربوطه مي شود.
كاداستر :
با فرمت و به صورت زير تحويل داده شود. EXCEL فايل دفترچه مالكين كاداستر
- هيچ سطر و ياستوني خالي نباشد
- به ي تمامي قطعات مربوط ك منطقه در يك صفحه باشند
- مساحت با آورده شود. Number ستون فرمت
- يابد هر قطعه فقط به يك مالك اختصاص .
- حد دور قطعات به صورت پليگون بسته آورده شود.
نكته : مطابق بند 20 88 ) هزينه /11/ 100 مورخ 6 / دستورالعمل تعرفه هاي خدمات نقشه برداري (بخشنامه به شماره 106470
عمليات كاداستر بر مبناي مجموع مساحت پلاك ها و قطعات برداشتي خواهد بود و از افزودن قطعات ذيل به مجموع ليست كاداستر خودداري شود. و در كاداستر زراعي جزء مساحت محسوب نمي شوند.
حريم خط وط لوله - حريم جاده آسفالت و شوسه - حريم زهكش - حريم رودخانه - حريم كانال - حريم ساحل دريا - محدوده
روستا - منابع طبيعي- زمين ورزشي - مسيل - جنگل طبيعي و مصنوعي - آبرو .
تبصره : در صورتي كه كارفرما موارد بالا را جزء شرح خدمات از مشاور درخواست كرده باشد مساحت آنها منظور خواهد شد.
مقاطع طولي و عرضي :
عر و دقيقا مطابق فايل نمونه باشد. EXCEL فايل مقاطع طولي و ضي با فرمت
نمونه فايل مقاطع طولي

جهت مشاهده کامل این مقاله، فایل اصلی این دستورالعمل را از قسمت دانلودها، دانلود نمایید
NO
DIST(m)
HIGHT(m)
1
0
1727.12
2
41
1723.47
3
67.1
1717.54
4
72.27
1715.71
5
78.49
1713.36
6
89.01
1713.4
7
98.31
1715.05
8
115.53
1720.88
نمونه فايل مقاطع عرضي
Chainage 1
1
0
1727.12
2
41
1723.47
3
67.1
1717.54
4
72.27
1715.71
Chainage 2
1
0
1723
2
16.16
1725.66
3
50.02
1726.79
4
76.63
1726.91

 جهت مشاهده کامل این مقاله، فایل اصلی این دستورالعمل را از قسمت دانلودها، دانلود نمایید

 

6-
تنظيم صورت وضعيت
در تنظيم صورت وضعيت ، مشاور مشخصات پروژه و كليه مستندات مطابق فرم صورت وضعيت (فرم شماره 7) با سربرگ مشاور را تكميل و جدول محاسبه حق الزحمه را مطابق آيتم هاي پيوست 3 قرار داد و ابلاغ ها و براساس كاركرد واقعي تنظيم و به سازمان ارسال نمايد .
بعد از طبقه بندي نقشه ها توسط سازمان چنانچه با طبقه بندي ارسالي مشاور اختلاف زيادي نداشته باشد صورت وضعيت مشاور از لحاظ طبقه بندي مورد قبول بوده و مرحله بعدي ضوابط و شرايط خصوصي و پيوست هاي قرار داد از قبيل تغيير تعرفه ، تغيير طبقه بندي ، اعمال ضرايب مختلف و ابلاغ هاي صورت گرفته مورد بررسي قرار مي گيرد . در صورتي كه ضوابط و شرايط قرار داد در صورت وضعيت مشاور رعايت شده باشد صورت وضعيت مشاور مورد تائيد قرار مي گيرد در غير اين صورت اصلاحات مورد نياز به مشاور جهت اصلاح اعلام مي شود كه مشاور نياز است صورت وضعيت اصلاحي (مورد درخواست سازمان ) با تاريخ جديد را در 4 نسخه ارسال نمايد.
در انجام صورت وضعيت خدمات نقشه برداري رعايت كليه موارد زير به منظور بهينه سازي گردش كار الزامي است :
-در انجام خدمات نقشه برداري تمامي بندهاي قرارداد و پيوست هاي آن رعايت شود و چنانچه حجم هر كدام از آيتم هاي قرارداد افزايش يا كاهش يابد و يا آيتم هاي جديدي به آن اضافه شود و يا آيتم هائي از قرارداد حذف گردد نياز هست كه مراتب از طرف كارفرما طي نامه اي به مشاور ابلاغ شود.
-درخواست هاي مشاور مادر در صورتي معتبر است كه از طرف كارفرما به مشاور ابلاغ گردد.
- كليه مكاتبات و ابلاغيه ها از طرف كارفرما ، فقط با امضاي مقام طرف قرارداد (يا نماينده معرفي شده) پذيرفته است.
- مي عواملي كه منجر به افزايش زمان اجراي قرارداد شوند (از قبيل: شرايط نامناسب جوي – وجود معارض و ...) نياز است كه طي نامه اي به كارفرما و سازمان اطلاع داده شود.
- سازمان زماني افزايش 25 % را در محاسبه صورت وضعيت قطعي لحاظ خواهد كرد كه قبل از تنظيم صورت وضعيت ارائه شده باشد بديهي است بعد از تنظيم صورت وضعيت قطعي هيچگونه اصلاحي بابت ابلاغيه هاي بعدي صورت نخواهد گرفت.
- ما ضميمه گمانه هاي ابلاغ شده از طرف كارفرما بعد از پياده شدن نياز هست كه صورت جلسه تحويل كليه گمانه ها با كارفر صورت وضعيت ارسالي مشاور باشد.
- تعيين موقعيت با در صورتي لحاظ خواهد شد كه هزينه آن در پيوست 3 قرارداد منظور شده باشد و GPS حق الزحمه همچنين نقاط مذكور مازاد بر ايستگاه هاي مورد نياز شبكه ها باشد.
- صورت جلسه تحويل زمين و محدوده مورد تاييد كارفرما به همراه صورت وضعيت به سازمان ارسال شود.

 

 

مراحل كاري :
چنانچه در بررسي پرونده و نقشه ها و يا كنترل صحرايي توسط كارشناسان سازمان نواقص و يا اشكالاتي مشاهده شود نامه هاي زير ارسال خواهد شد
- نامه اول به مشاور جهت اصلاح يا تكميل
- نامه دوم به مشاور(رونوشت به كارفرما ) با عنوان اخطار اول ، چنانچه اصلاحات انجام شده نواقص و اشكالات پروژه را برطرف نكرد ويا مهلت تعيين شده به اتمام رسيد
- نامه سوم به كارفرما (رونوشت به مشاور) با عنوان اخطار دوم ، چنانچه اصلاحات انجام شده مورد تائيد سازمان نباشد.
-نامه چهارم به امور مشاوران و پيمانكاران مبني بر عدم توانايي مشاور ، چنانچه مشاور به رفع اشكالات و همكاري با سازمان اهتمام نورزد.
- بديهي است كه اين اخطارها در بررسي و ارزيابي مشاوران نقش مهمي خواهد داشت.
- لازم است كه رونوشت كليه مكاتبات بين كارفرما و مشاور به سازمان ارسال گردد.
- با توجه به اينكه در صورت وضعيت نهائي تاخير غير مجاز به كارفرما اعلام مي شود نياز است كه مشاوران نقشه برداري كليه مستندات مربوط به تاخيرات غير مجاز را به سازمان ارسال كنند در صورتي كه پروژه تاخير داشته باشد و از نظر كارفرما مجاز محسوب شود نياز است كه كارفرما نامه اي مبني بر مجاز بودن تا خيرات و يا نامه تمديد قرار داد با در نظر گرفتن مدت زمان تاخير مشاور به سازمان ارسال نمايد

بخش دوم
نحوه اجراي پروژه هاي نقشه برداري
شناسائي
شناسائي در پروژه هاي نقشه برداري نقش اساسي در بهبود كار و حصول راندمان بيشتر را دارد و يك شناسائي خوب نتايج ارزنده اي از نظر يكنواختي و اقتصادي بودن پروژه را خواهد داشت.
بدين منظور در اين مرحله، جستجو براي تعيين صحيح و امكان تثبيت موقعيت ايستگاه هاي نقشه برداري براي هر دو منظور مسطحاتي و ارتفاعي يكجا مورد بررسي قرار مي گيرد. مواردي كه در شناسايي صحرايي بايد مد نظر قرار گيرد عبارتند از:
- بر بررسي امكان قراري ديد مستقيم بين دو ايستگاه مجاور.
- انتخاب ايستگاه در جايي كه امكان استقرار سه پايه وجود داشته و به اطراف ديد كامل داشته باشد.
- حد الامكان از انتخاب نقاط در زمين هاي سست و نرم ،زراعي و باطلاقي و كنار رودخانه ها به منظور برخورداري از استحكام و پايداري لازم اجتناب شود.
- انتخاب نقاط در محل هايي كه دستخوش تغييرات نگردد .
-امكان دسترسي ساده به نقاط .
-نظامي عدم ايجاد ايستگاه در مراكز .
علاوه بر موارد فوق رعايت موارد زير ضروري است: GPS براي شناسائي شبكه هاي شبكه هاي نقشه برداري
الف ) شبكه ماندگار
شبكه ماندگار (ايجاد ايستگاه ها با استحكام بالا ) براي تمامي مقياس هاي ت هيه نقشه به روش مستقيم زميني (توپوگرافي ، كاداستر ،
مقاطع طولي و عرضي ، پلان پروفيل ، شبكه قائم الزاويه و هيدروگرافي ) عمليات زميني كار عكسي و ليزر اسكنر ها ايجاد گردد و
فواصل ايستگاه هاي اين شبكه در سطح كل منطقه عمليات (با توجه به مقياس تهيه نقشه) مطابق جدول شماره 1 خواهد بود.
مواردي كه براي ايجاد شبكه ماندگار بايد رعايت شود :
-ها بالا باشد موقعيت چنين شبكه اي طوري انتخاب شود كه امكان ماندگاري ايستگاه .
-ب ساختمان ايستگاه هاي شبكه ماندگار ه صورت بتن درجا ايجاد شده باشد.
-35 (سانتيمتر) و سطح بتن ب ه صورت شابلون نويسي  40 (سانتيمتر) با سرقالب 35  40 ابعاد ايستگاه ها به صورت 60
ايجاد گردد.(مطابق شكل نمونه)
-با و با زمان استقرار مناسب قرائت شده باشند. GPS تمامي ايستگاه هاي شبكه ماندگار
-ايستگاه هاي كه ب ه صورت حكاكي ايجاد مي شون د حكاكي آنها مناسب و در حد ايستگاه هاي ماندگار باشد .(مثلثي به ابعاد 15 سانتيمتر و به عمق 1 سانتيمتر و وسط آن علامت گذاري شود)
-باشد مي 10 كه Cm چنانچه در داخل شهر امكان ايجاد بتن و يا حكاكي وجود نداشته توان از پلاك هاي آلمينيومي به قطر روي آن اسم مشاور و شماره ايستگاه حك شده باشد استفاده كرد.
-
( براي تمامي نقاط شبكه ماندگار كارت شناسايي تهيه گردد. (مطابق فرم شماره 3
تبصره : با توجه به اينكه ادامه عمليات كار عكسي جهت تبديل و ترسيم منوط به تائيد شبكه ماندگار و گويا سازي مي باشد در مرحله
كنترل زميني ، شبكه ماندگار و گويا سازي كنترل شده و در صورت تائيد توسط ناظر، تائيديه شبكه ماندگار و گويا سازي يك جا صادر مي گردد.

 

جهت مشاهده کامل این مقاله، فایل اصلی این دستورالعمل را از قسمت دانلودها، دانلود نمایید

 

علاوه بر موارد بالا رعايت نكات زير ضروري است :
-در پروژه هاي كوچك نياز است كه براي شبكه ماندگار حداقل 4 ايستگاه ايجاد گردد.
-فاصله اضلاع شبكه ماندگار و اصلي براي منطقه دشت محاسبه شده براي مناطق تپه ماهور و كوهستان با توجه به نوع طبقه بندي منطقه فواصل ايستگاه شبكه ها كمتر خواهد بود.
-در برداشت مرز قطعات كاداستر علاوه بر نقاط برداشتي مطابق جدول شماره 1 تمامي شكستگي ها و انحنا ها برداشت شوند.
-در برداشت توپوگرافي علاوه بر نقاط برداشتي مطابق جدول شماره 1 تمامي تغيير شيب ها ، خط الرأس ها ، خط القعرها و عوارض ارتفاعي و مسطحاتي متناسب با مقياس و فاصله منحني تراز برداشت شود .
- UTM ليست مختصات ، GPS مي باشد بعد از ايجاد و قرائت شبكه ماندگار با Local در پروژه هائي كه سيتم ترسيم آنها تبديل نموده . در ادامه براي قرائت شبكه اصلي به روش كلاسيك كار شود. در صورتيكه كل نقاط شبكه Local را به سيستم

 

با توجه به ابعاد منطقه به UTM قرائت شود ، بعد از قرائت كل نقاط ، ليست مختصات GPS هاي ماندگار و اصلي به روش تبديل شود. Local سيستم
ب ) شبكه اصلي
اين شبكه در تهيه نقشه به روش مستقيم زميني (توپوگرافي ، كاداستر ، مقاطع طولي و عرضي ، پلان پروفيل ، شبكه قائم الزاويه ) ايجاد مي گردد.
براي ايجاد شبكه اصلي موارد زير رعايت شود :
-پيمايش فواصل اضلاع مطابق جدول شماره 1 خواهد بود.
-جهت مختصات دار كردن نقاط شبكه از روش هاي ماهواره اي يا كلاسيك استفاده مي شود
30 (سانتيمتر) مي باشد. 35
-ها به ص   ابعاد ايستگاه ورت 40
-براي ايستگاه هاي شبكه اصلي نيازي به تهيه كارت شناسائي نمي باشد

 

 

فاعي نقاط مبنايي مسطحاتي و ارت
تمامي پروژه هاي نقشه برداري از نظر مسطحاتي و ارتفاعي به نقاط سازمان يا نقاط ابلاغي كارفرما وصل شده باشند.
مبنا براي تمامي روش هاي تهيه نقشه ، نقاط ئي تهيه شده و ضميمه پرونده شود.
- نقاط سازمان نقشه برداري كشور
كارت هاي شناسائي نقاط (مسطحاتي و ارتفاعي) سازمان با تاريخ انجام پروژه مطابقت داشته باشد و ممهور به مهر سازمان
باشد.(كارت هاي شناسايي در زمان انجام پروژه از سازمان تهيه شده باشد)
فايل تحويلي و كارت شناسائي ضميمه پرونده شود. GPS جهت استفاده از ايستگاه هاي دائمي سازمان در محاسبات
- نقاط ابلاغ شده از طرف كارفرما
ليست مختصات ابلاغي به همراه نامه رسمي كارفرما ضميمه پرونده شود.

 

انتقال مختصات مسطحاتي و ارت
انتقال مختصات مسطحاتي و ارتفاعي براي تمامي روش هاي تهيه نقشه مطابق دستورالعمل انجام پذيرد.
مسطحاتي :
-
نقطه شبكه نياز است از نقطه مبنائي مسطحاتي به دو به صورت مثلث كه يك رأس آن نقطه مبنايي و دو رأس ديگر آن دوتا
(A صورت پذيرد. مانند (انتقال GPS از نقاط شبكه باشند انتقال با
-
طول اضلاع اين مثلث براي گيرنده هاي تك فركانسه حداكثر 7 كيلومتر و براي گيرنده هاي دو فركانسه حداكثر 50 كيلومتر
مي باشد و چنانچه فاصله انتقال بيشتر از 7 كيلومتر (گيرنده هاي تك فركانسه) و بيشتر از 50 كيلومتر (گيرنده هاي دو
عمل شود. B فركانسه) باشد جهت انتقال مختصات به روش انتقال
-
صحت شبكه توصيه مي جهت حصول اطمينان از شود كه از دو نقطه مبنائي مسطحاتي انتقال انجام شود.
ارتفاعي :
-
نقطه نياز است از دو مبنائي و ترجيحا از دو طرف محدوده كاري انتقال به صورت رفت و برگشت و ترازيابي مستقيم زميني
انجام شود
-
اگر در منطقه اي يك نقطه مبنائي وجود داشته باشد به صورت رفت و برگشت ترازيابي مستقيم انجام مي شود و از نقطه
انجام شود.(فقط جهت كنترل) GPS مبنائي ديگري كه در فاصله دوري واقع شده انتقال ارتفاع از طريق
-
بلند براي انتقال ارتفاع در فواصل به روش ترازيابي مستقيم زميني لازم است هر 5 كيلومتر يك ايستگاه كمكي ايجاد گردد.
-
چنانچه در منطقه اي تا فاصله زيادي نقاط مبنائي وجود نداشته باشد با هماهنگي كارشناس ناظر نسبت به نحوه انتقال ارتفاع
و انتخاب سطح مبنا تصميم گيري شود.
انتقال مختصات مسطحاتي و ارتفاعي در حالت كلي مطابق شكل خواهد بود
-
ن قاط انتخابي داراي فضاي مناسب جهت دريافت امواج از ماهواره ها باشد و از انتخاب نقاط در دره هاي باريك ، مجاورت
ساختمان ها و ساير ابنيه ها، زير پوشش درختان و ... پرهيز گردد.
-
اجتناب از انتخاب نقطه در نزديكي خطوط انتقال نيرو.
-
اجتناب از انتخاب نقطه در نزديكي سطوح صاف و منعكس كننده.
ساختمان نقاط
جهت ساختمان ايستگاه هاي بتني از ملات ماسه و سيمان كه به نسبت سه به يك آماده شده استفاده شود.
ميله در ايجاد ايستگاه از (استيل يا فلزي) با قطر مناسب (معمولاٌ 12 ميليمتر) و علامت نقطه سانتراژ استفاده شود.
ميله 5 رعايت شود. cm 5 و ارتفاع بتن از سطح خاك حدود mm ارتفاع از سطح بتن حدود
نام گذاري ايستگاه ها
ساختما در نام گذاري نقاط شبكه بر روي ن ايستگاه نام اختصاري شركت يا مو سسه اي كه كار نقشه برداري را به عهده دارند در قسمت
بالا نوشته شود (شابلون روي بتن ها – حكاكي روي سنگ هاي ريشه دار) و در قسمت پائيني سطح ايستگاه تركيبي از حر وف لاتين و
اعداد كه بيانگر نام ايستگاه است نوشته شود.

 

 

سطحاتي مشاهدات
الف- مشاهدات ماهواره اي
نكات زير مورد توجه قرار گيرد: GPS در اندازه گيري و تعيين مختصات مسطحاتي نقاط شبكه با استفاده از گيرنده هاي
-
حتي الا مكان از آنتن ها و دستگاه هاي يكسان استفاده شود .
-
ارتفاع آنتن اندازه گيري شده به دستگاه معرفي گردد.
-
باشد اسامي ايستگاه ها به صورت چهار كاراكتري .
-
حداقل تعداد ماهواره هاي رديابي شده از 5 كمتر نباشد.
-
هاي زير عدد 6 DOP مورد بررسي قرار گيرند. عموماٌ (DOP) ماهواره هاي رديابي شده از لحاظ آرايش هندسي آنها
مطلوب مي باشد.
-
زاويه ارتفاعي ماهواره ها بزرگتر از 15 درجه و حداكثر نرخ ثبت 10 ثانيه باشد.
-
دقيقاٌ تكميل شود. (SITE LOG ) اطلاعات مربوط به فرم صحرايي
-
توجيه شوند آنتن ها نسبت به شمال .
-
باشند پارامتر هاي معرفي شده به دستگاه ها يكسان .
-
10 باشد. mm + 1 ppm بهتر از ميزان GPS دقت بست شبكه هاي
رعايت شود: GPS رابطه تقريبي زير جهت تعيين حداقل مدت زمان مشاهده با
مناس تعيين مدت زمان بهينه جهت مشاهده يك طول باز براي گيرنده با تعداد ماهواره هاي ب و قابل پردازش :
2 هر كيلومتر دقيقه به ازاي + 20 دقيقه = حداقل مدت زمان بهينه بر حسب دقيقه : تك فركانسه
1 هر كيلومتر دقيقه به ازاي + 10 دقيقه = حداقل مدت زمان بهينه بر حسب دقيقه : دو فركانسه
باشد خروجي اطلاعات شامل موارد زير :
- Raw Data
- Rinex با ارتفاع آنتن و نام درست ايستگاه ها
- نپارامترهاي معرفي آنت

 

ب- مشاهدات كلاسيك (پيمايش مسطحاتي)
تع در اندازه گيري و يين مختصات به روش كلاسيك براي ايجاد ايستگاه هاي شبكه اصلي نكات زير مورد توجه قرار گيرد :
-
نقطه ثابت م پيمايش ها از دو ختصات دار ماندگار شروع شده و به دو نقطه ثابت ماندگار ديگر ختم مي شوند كه در اين حالت
طول قرائت گردد. n- زاويه و 3 n- باشد بايد 2 n ( اگر تعداد ايستگاه ها (كليه ايستگاه ها
-

 

جهت مشاهده کامل این مقاله، فایل اصلی این دستورالعمل را از قسمت دانلودها، دانلود نمایید
در صورتي كه پيمايش از دو نقطه ثابت مختصات دار ماندگار شروع شود و به همان دو نقطه ختم شود اگر تعداد ايستگاه ها
طول قرائت شود. n- زاويه و 1 n باشد بايد n
-
ها ايستگاه يي كه در داخل يك پيمايش مختصات مي گيرند نبايد در يك پيمايش ديگر نيز مختصات دار شوند.
-
كليه زوايا در 3 كوپل قرائت مي شوند كه در محاسبه پيمايش از ميانگين حداقل 2كوپل قابل قبول استفاده شود.
-
كروكي كامل شبكه مسطحاتي مطابق مختصات و با مقياس مناسب ترسيم گردد و ميانگين زوايا و طول هاي قرائت شده در
آن مشخص شده باشد.
-
بر روي طول ها اعمال شود. PPM فشار هوا و درجه حرارت اندازه گيري شده و در محاسبات دوربين وارد گردد تا
-
باشد.. d  n دقت بست زاويه اي پيمايش ها بهتر از مقدار
3
بدست مي آيد. d n
-
دقت بست مسطحاتي پيمايش هاي باز (از نقطه معلوم به نقطه معلوم ديگر)از رابطه
-
دقت بست مسطحاتي پيمايش هاي بسته از رابطه 2
بدست مي آيد. d n
دقت متوسط اندازه گيري زاويه بر حسب راديان مي باشد. در روابط فوق
1 برابر با " 15 گرادي مي باشد. / براي مقياس 500 مقدار
1 برابر با " 12 گرادي مي باشد. /2000 ، 1/ براي مقياس هاي 1000 مقدار
n مجموع طول هاي اضلاع يك پيمايش باز و بزرگترين قطر پيمايش بسته ( مجموع L تعداد اضلاع و
طول هاي پيمايش ضربدر ) مي باشد.
-
ميانگين اختلاف زواياي قرائت شده از ، كمتر از " 20 گرادي باشد.
-
در طراحي و مشاهدات جدول شماره 1 رعايت شود

 

 

 

ترازيابي
در ترازيابي شبكه ها موارد زير رعايت شود :
-
كليه رئوس شبكه ماندگار و اصلي به صورت رفت و برگشت و لوپ به روش مستقيم زميني ترازيابي گردد.
-
12 ± باشد. K mm دقت بست ترازيابي بهتر از
بر حسب كيلومتر K طول مسير ترازيابي شده (متوسط فاصله رفت و برگشت) ترازيابي مي باشد.
-
كليماسيون ترازياب با توجه به روش هاي معمول قبل از اندازه گيري كنترل و در صورت لزوم اصلاح گردد.
-
شاخص از تراز بودن ها در هنگام اندازه گيري اطمينان لازم حاصل شود
-
ها قرائت با خودكار در فرم استاندارد ترازيابي نوشته و يا در حافظه هاي الكترونيكي ثبت شود ، در صورت اشتباه در قرائت از
اصلاح نوشته در فرم خودداري گردد و قرائت صحيح در جاي مناسب بدون از بين بردن قرائت قبلي ثبت گردد.
-
با شاخص ها در هر دهنه اندازه گيري حداكثر فاصله ترازياب ( 100 متر) مورد توجه قرار گيرد و سعي شود اختلاف فاصله
ترازياب از شاخص عقب و جلو بيش از 10 % فاصله نباشد.
-
ب محاسبات اوليه ترازيابي ه صورت روزانه با توجه به مشاهدات انجام شود و صحت و سقم نتايج حاصله دقيقاً بررسي شود.
-
هيچ يك از اوراق ترازيابي ( حتي اوراقي كه ترازيابي هاي آن قابل قبول نبوده ) دور ريخته نشود و به همان ترتيب كه اندازه
گيري شده براي استفاده در مرحله محاسبات نگهداري گردد
-
كروكي كامل شبكه ارتفاعي مطابق مختصات و با مقياس مناسب ترسيم و مسير ترازيابي هاي رفت و برگشت با قيد اختلاف
ارتفاع هاي انجام شده روي آن مشخص گردد.
-
در پروژه هاي كه صرفا ارتفاعي مي باشند جهت تهيه كروكي از مختصات تقريبي استفاده شود.
ق واعد :
-
شده لازم است كه ارتفاع بيضوي نيز محاسبه و در ليست مختصات GPS براي ايستگاه هاي شبكه ماندگار و ايستگاه هاي
آورده شود.
-
قرائت شوند. GPS نقاط مبنائي ارتفاعي همراه با نقاط شبكه ماندگار با دستگاه
-
در مناطقي كه امكان ترازيابي مستقيم وجود ندارد ( مناطق كوهستاني صعب العبور) با نظركارشناس ناظر به صورت ترازيابي
انجام شود GPS مثلثاتي و دو طرفه همزمان و يا با

 

 

كاداستر زراعي
در تهيه نقشه هاي كاداستر زراعي بعد از ايجاد شبكه هاي ماندگار و اصلي و قرائت مسطحاتي شبكه ها و برداشت كليه عوارض در ادامه
براي برداشت محدوده مالكيت ها موارد زير رعايت گردد.
-
نماينده شورا يا كارفرما هنگام برداشت محدوده و تعيين مالكيت ها حضور داشته باشد
-
اوراق مربوط به برداشت محدوده ها و تعيين مالكيت ها حتما با امضا و مهر شورا يا نماينده كارفرما باشد.
-
اطلاعات مورد درخواست مطابق فرم شماره 6 جمع آوري شده و بعد از تكميل فرم به صورت دفترچه تحويل گردد..
-
در كاداستر زراعي باندي قسمتي از قطعه كه در باند واقع شده برداشت شود و در محاسبه حق الزحمه قسمتي از قطعه كه در
باند واقع شده است لحاظ خواهد شد.چنانچه كارفرما مساحت كل قطعاتي را كه قسمتي از آنها در داخل باند واقع شده را
بخواهد مساحت كل قطعات برداشت شده و در ليست مالكين مساحت كل قطعه نوشته شود.
-
در برداشت مرز قطعات كاداستر علاوه بر نقاط برداشتي مطابق جدول شماره 1 تمامي شكستگي ها و انحنا ها برداشت شوند.
كاداستر شهري
خد كاداستر شهري مطابق شرح مات قرارداد و ديگر توافقاتي كه بين كارفرما و مشاور بوده انجام مي گيرد .
عرضي مقاطع طولي و و پلان پروفيل
در تهيه نقشه هاي فوق بعد از ايجاد شبكه هاي ماندگار و تعيين مختصات ايستگاه هاي فوق به صورت زير عمل شود :
-
بعد از ايجاد ايستگاه هاي دو سر مقاطع عرضي و ايستگاه هاي مسير مقطع طولي و پلان پروفيل، تمامي ايستگاه هاي فوق
همانند شبكه اصلي تعيين مختصات شوند.
-
شوند تمامي مقاطع عرضي در يك سيستم يكپارچه تعيين مختصات .
-
در تهيه مقاطع عرضي يكسري از نقاط برداشتي كه در سر زمين مشخص است علامت و رنگ آميزي شود.
-
سعي شود ايستگاه ها در دو طرف مقطع عرضي باشند.
-
جانمائي مقاطع طولي و عرضي تهيه شود.
-
ترسيم مقاطع طولي در جهت جريان آب و مقاطع عرضي به صورتي باشد كه وقتي رو به جهت جريان آب رودخانه ايستاده
باشيم صفر مقطع از سمت چپ شروع شود
-
خط داغي آب در مقاطع برداشت شود
-
ابعاد بتن به صورت زير باش

 

 

تهيه نقشه هاي توپوگرافي به روش شبكه بندي قائم الزاويه
عمل ميكنيم در تهيه نقشه هاي فوق بعد از ايجاد و تعيين مختصات نهائي ايستگاه هاي شبكه ماندگار بصورت زير .
-
حدالامكان ايستگاه هاي ماندگار با توجه به زراعي بودن چنين پروژه هاي در جاهائي كه امكان تخريب وجود ندارد ايجاد
گردد.
-
دستي ميتوان براي برداشت حدودي محدوده كار استفاده كرد) GPS دور محدوده كاري برداشت شود (از
-
بعد از اينكه مختصات نهايي ايستگاه هاي ماندگار محاسبه شد و دور محدوده كاري برداشت شد نقشه اي شامل شبكه
10 سانتي متركل منطقه ترسيم گردد. × ماندگار ، دور محدوده كاري و شبكه هاي 10
-
از ابتداي محدوده (سمت چپ اندكس) نسبت به طراحي شبكه اصلي ، ميخ هاي چوبي و كوپه هاي خاكي (مطابق شكل )
اقدام شود .
-
در طراحي فواصل ايستگاه هاي اصلي ، ميخ هاي چوبي و كوپه هاي خاكي با توجه به جدول شماره 1 مطابق شكل عمل
شود.
-
هر مشخص گردد. E,N به ازاي سه شبكه يك ايستگاه اصلي در هر دو جهت
-
موقعيت ايستگاه هاي اصلي و ميخ هاي چوبي روي نقشه مشخص شده و ليست مختصات اين موقعيت ها استخراج گردد.
-
مي شوند موقعيت ايستگاه هاي اصلي و ميخ هاي چوبي روي زمين پياده .
-
خاكي موقعيت كوپه هاي مطابق نقشه روي زمين علامت گذاري مي شود.
-
باشند نام گذاري ايستگاه ها به صورتي باشد كه ايستگاه ها در يك ستون هم نام و در يك رديف با اندكسهاي يكسان .
-
نام گذاري ميخ هاي چوبي بصورتي باشد كه اطراف هر ايستگاه با نام ايستگاه بعلاوه اندكس عددي باشد.
-
ميخ شماره هاي چوبي روي آن نوشته شود.
-
بعد از اينكه موقعيت ايستگاه هاي اصلي ، ميخ هاي چوبي و كوپه خاك ها مشخص شد جهت ارتفاع دادن به موقيعيت ها
بايستي از ترازياب استفاده شود. يعني موقعيت ايستگاه هاي اصلي و ميخ هاي چوبي و كوپه هاي خاكي از لحاظ مسطحاتي
مطابق نقشه طراحي در روي زمين پياده مي شود و جهت تعيين ارتفاع نقاط از ترازياب استفاده مي گردد.
-
كليه عوارض مطابق نقشه هاي توپوگرافي برداشت شود.
-
چنانچه منطقه وسيع باشد و نام گذاري ايستگاه اصلي به صورت يك حرف و عدد جوابگو نباشد از تركيب دو حرف و عدد
استفاده شود.

 

 

برداشت جزئيات
جهت برداشت جزئيات نكات زير رعايت شود :
-
كليه عوارض مسطحاتي و ارتفاعي طبق ليست مندرج در بخش استاندارد ها برداشت شود.
-
موقعيت كروكي عوارض بصورت دستي در فرم هاي مربوطه ترسيم گردد.
-
كد و يا حافظه هاي مشابه ديگر ثبت گردد . (Field Book) عوارض درحافظه صحرائي توتال استيشن
-
تمامي تغيير شيب ها ، خط الرأس ها و خط القعرها متناسب با مقياس و فاصله منحني تراز برداشت شود.
-
سطح من تراكم نقاط برداشت شده در طقه مطابق جدول شماره 1 باشد.
-
بعد از استقرار و صفرصفر كردن دوربين به يك ايستگاه كار برداشت را شروع كرده و در انتهاي برداشت بايد حداقل يك
ايستگاه ديگر را قرائت نمائيد . و در صورتي كه امكان قرائت هيچ ايستگاه ديگري نبود همان ايستگاه صفرصفر را قرائت كنيد.
-
جهت برداشت جزئيات علاوه بر ايستگاه هاي ماندگار و اصلي مي توان به صورت آنتني يك ايستگاه برداشتي ايجاد كرد. در
صورتيكه تعداد ايستگاه هاي برداشتي بيش از يك ايستگاه در يك امتداد مورد نياز باشد به صورت لوپ به ايستگاه ماندگار يا
اصلي بسته شود
نحوه برداشت عوارض:
عوارض موجود در طبيعت با توجه به مقياس نقشه و شرح خدمات قرارداد و بر اساس ابعاد آنها در قالب 3 دسته برداشت مي شوند.
عارضه نقطه اي :
عارضه اي كه مركز آن قابل دسترسي است و ژالون روي مركز عارضه قرار مي گيرد A1 :
عارضه اي كه مركز آن قابل دسترسي نيست و ژالون در نزديكترين نقطه به مركز عارضه قرار مي گيرد. : A2
A3 : عارضه اي كه مركز آن قابل دسترسي نيست و ژالون روي قطرهاي آن قرار مي گيرد.مانند دهانه قنات كه با برداشت دو نقطه
عارضه مشخص مي شود و وسط آن دو نقطه مركز عارضه خواهد بود.
خطي عارضه :
عا : B1 رضه اي كه در يك بعد كشيده شده و ژالون در آكس عارضه قرار مي گيرد.و فاصله برداشت نقاط با توجه به مقياس نقشه
خواهد بود.ضمناٌ كليه تغيير شيب ها و شكستگي ها در طول مسير برداشت گردد.
B2 : در برداشت اين نوع عوارض ، ژالون در دو طرف عارضه و در صورت لزوم داخل عارضه نيز برداشت مي گردد.
عارضه سطحي
مي : C1 محيط عارضه برداشت گردد
C2 : علاوه بر محيط ، داخل عارضه هم مطابق دستورالعمل با توجه به مقياس نقشه برداشت مي گردد.

كارتوگرافی
در ترسيم نقشه ها و ارائه آن به سازمان نكات زير رعايت شود :
ب قطع نقشه ها و مشخصات آن ه صورت زير باشد :
- كاغذ 100 سانتيمتر × ابعاد 70
- 10 سانتيمتر × 80 سانتيمتر به صورت شبكه بندي 10 × ابعاد كادر نقشه 60
- كادر ضخيم (خارجي) به فاصله 2 سانتيمتر بزرگتر از كادر نقشه.
- سمت چپ فاصله لبه هاي كاغذ با كادر ضخيم ازبالا ، و پايين 3 سانتيمتر و از سمت راست 15 سانتيمتر (مانند نمونه)
- 1) و /1000-1/500-1/ مختصات ازگوشه سمت چپ پايين هر نقشه با مضرب صحيحي از 100 براي مقياسهاي( 200
1 در جهت هر دو محور نوشته شود. / مضربي از 200 براي مقياس 2000
- هرشيت نقشه داراي علائم ، راهنما ، جدول مختصات ، شمال و مشخصات پروژه باشد.
- علائم نقشه شامل سمبلهاي به كار رفته درنقشه (برگزيده سمبل هاي مورد استفاده) مي شود.

 

نحوه اجراي عمليات ميكروژئودزي و هيدروگرافی
ها در مورد خدمات نقشه برداري ميكروژئودزي و هيدروگرافي با توجه به اينكه دستورالعمل ي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي
87/7/ 100 مورخ 17 / 1386 (ميكروژئودزي ) و 64745 /1/ 100 مورخ 29 / رئيس جمهور طي بخشنامه هاي به شماره هاي 9364
(هيدروگرافي) ابلاغ گرديده تمامي مفاد آن توسط مشاوران رعايت شود . لازم به يادآوري است مشاوران نقشه برداري كه خدمات نقش ه
برداري ميكروژئودزي و هيدروگرافي را انجام مي دهند، دو هفته قبل از شروع به كار با سازمان نقشه برداري هماهنگي هاي لازم را
داشته باشند تا كارشناسان ناظر در حين اجراي عمليات هاي فوق در منطقه حضور داشته باشند، در غير اين صورت كنترل عمليات بعد
از اتمام عمليات صحرائي به هيچ وجه عملي نخواهد بود و تائيديه اي صادر نخواهد شد.
در اجراي پروژه هاي ميكروژئودزي علاوه بر دستورالعمل ابلاغي نكات زير رعايت شود :
-
براي نقاط بدنه سد درپوش ساخته شود.
-
بتن اسامي كليه نقاط شبكه ها به صورت شابلون نويسي روي و يا حكاكي روي بدنه انجام شود.(جهت ماندگاري بالا)
-
براي سدهاي خاكي از گيرنده هاي دو فركانسه استفاده شود. GPS از مشاهدات
-
براي سدهاي بتني ، سازه هاي بزرگ و زمين لغزش با توجه به دقت مورد درخواست كارفرما از گيرنده GPS از مشاهدات
هاي دو فركانسه استفاده شود.
-
موارد زير رعايت شود : GPS در مشاهدات
براي مشاهدات شبكه خارج سد حداقل 4 ساعت مشاهده با نرخ 5 ثانيه انجام گردد.
براي مشاهدات شبكه روي سد حداقل 1,5 ساعت مشاهده با نرخ 1 ثانيه انجام گردد.
مد استفاده شود. SP براي تعيين مدار ماهواره از اطلاعات ار دقيق ماهواره به صورت فايل 3
زاويه ارتفاعي روي 15 درجه تنظيم گردد.
باشند مشاهدات به صورت همزمان حداقل سه ايستگاه با هم همپوشاني دا

 

نحوه اجراي عمليات زميني ر عكسي
كادر گيري
عكس ها بعد از دريافت و اندكس راهنماي نقاط كنترل عكسي و با توجه به طراحي ، محدوده مجاز براي انتخاب نقطه را روي
عكس ها مشخص مي نمائيم. براي اين كار 1 سانتيمتر از اطراف عكس را ترجيحا با مداد چاينوگراف آبي (آلتيمتري) و قرمز
(پلانيمتري) علامت زده و سپس خطوط به وجود آمده (كادر) را به ساير عكس هاي مربوطه انتقال مي دهيم بطوريكه يك كادر
مشترك و يكسان روي همه عكس هاي مربوط به آن نقطه ايجاد گردد. بهتر است كد نقطه در كنار همه كادر ها نوشته شود.
بر در صورتيكه تصاوير رقومي مورد استفاده قرار گيرد علاوه مشخص كردن محدوده مورد نظر (كادر) روي تصوير چاپ شده ، در
فايل مربوطه نيز كادر مورد نظر مشخص شود.
عي نحوه گرفتن نقاط زميني مسطحاتي و ارتفا
-
ديد از بالاي نقاط (منظر قائم) بر روي سطح زمين خوب باشد.
-
خوبي بين نقطه با عوارض اطراف باشد. (Contrast) نقاط در جاهايي گرفته شوند كه تضاد رنگي
-
مكان نقطه مشخص شده روي عكس در روي زمين واضح، مشخص دست نخورده و بدون تغيير باقي مانده باشد. از انتخاب
نقطة بيثباتي كه شرايط و كيفيتِ زمان عكسبرداري خود را از دست دادهاند، جدا خودداري شود. مانند جادهاي كه بعد از
عكسبرداري شن ريزي يا آسفالت شده ، مسي لهايي كه بارندگي كف آن را دگرگون كرده ، نوار ساحلي كه در اثر جزر و مد
تغيير كرده ، مزارعي كه پوشش گياهي آنها مقطعي بوده و تغيير كرده باشد.
-
انتخاب و اندازه گيري نقاط مسطحاتي و ارتفاعي درتصاويري كه در اندكس طراحي نقاط درنظر گرفته شده صورت گيرد. در
غير اينصورت چنانچه نقاط زميني طراحي شده توسط سازمان به دليل شرايط و موقعيت جغرافيايي براي انتخاب مناسب
نباشند بعنوان مثال محدودة كادر مجاز تماما دستخوش تغييرات شده يا بنا به عللي غير قابل دسترسي شده باشد، ابتدا
موضوع با ادارة مثلث بندي در جريان گذاشته شود و با هماهنگي آنها تغيير موقعيت نقاط صورت گيرد كه در چنين مواردي
معمولا يا محل نقطه تغيير ميكند (مشروط بر اين كه فاصله نقطه جديد از حداكثر فاصله موجود بين ساير نقاط اندكس
بيشتر نشود) و يا دو نقطه در دو طرف نقطه قبلي انتخاب ميگردد.
-
در مناطقي كه عوارض غيرطبيعي (ساخت دست بشر) وجود دارد نقاط كنترل مورد نظر در جاهاي مشخص و معيني از اين
عوارض انتخاب شود (مانند گوشههاي بسيار واضح عوارض، بگون هاي كه با اطلاعات توصيفي مذكور در كروكي نقاط ،
نشانه روي به آن نقطه براحتي و با دقت صورت گيرد نظيرِ پل ها ، تقاط ع جو يها ، تقاطع جاد هها ، كانال ها و...)
-
از انتخاب نقاط در درههاي باريك ، مجاورت ساختمان ها و ساير ابنيه ، زير پوشش درختان ، ديوارهاي نردهدار ، گوشههاي
داخلي و بيروني محوطههاي ديواردار يا محدوده ساختمان ها و ... جلوگيري شود چرا كه معمولا اين نقاط ، به دليل وجود
ارتفاعِ عوارض كناري زير سايه قرار ميگيرند و امكان اندازه گيري دقيق آنها وجود ندارد. در كل سعي شود جاهايي كه
ساختمان هاي مختلف سايهدار وجود دارد نقطه براحتي قابل رويت و قرائت باشد (توصيه مي شود كه در صورت امكان از
عوارضي كه نسبت به عوارض مجاورش داراي تغيير ارتفاع قابل توجهي نمي باشد، استفاده گردد. بعنوان مثال نقاط كنج
ساختمان ها نقاط مناسبي براي انتخاب نم يباشند)
-
اندازه عارضة انتخاب شده مناسب با مقياس نقشه مورد نظر باشد ، يعني نه آنقدر كوچك باشد كه قابل تشخيص نباشد و نه
آنقدر بزرگ كه دقت پيداكردن مركز نقطه از دقت مجاز نقشه خواسته شده كمتر باشد. بعنوان مثال جهت تهيه نقشههاي
1:2000 با توجه به مقياس عكسبرداري ، عوارضي با ابعاد 50 سانتي متر مناسب مي باشد

 جهت مشاهده کامل این مقاله، فایل اصلی این دستورالعمل را از قسمت دانلودها، دانلود نمایید

حدالامكان از انتخاب نقطه در نزديكي يا زير خطوط نيرو (دكل ها ، خطوط فشار قوي و تيرهاي برق و ...) اجتناب شود.
-
محل نقطة انتخابي در تمامي عكسهاي مشترك (هم در طول باندها و هم در بين باندها) داراي تصويري واضح باشد و
هيچگونه ايرادي كه باعث عدم انداز هگيري مناسب نقطه شود ، نداشته باشد..
-
حتي المقدور عارضهاي انتخاب شود كه در حوالي خودش مشابه نداشته باشد تا احتمال اشتباه براي عامل فتوگرامتري نيز به
حداقل برسد در غير اين صورت كروكي بايد خيلي دقيق و واضح محل نقطه را مشخص كند.
-
ضه براي نقاط كنترل مسطحاتي از بين عوارض موجود در محدوده مورد نظر عار اي كه شكل هندسي منظمتري نسبت به
بقيه دارد انتخاب شود ، چرا كه داشتن شكل هندسي منظم و متقارن باعث ميشود كه نشانه روي با دقت بيشتري انجام
شود.
-
مي در مورد نقاط مسطحاتي كه بناچار در گوشة ديوارها انتخاب شوند حتما بايد در موقع اندازه گيريهاي زميني قسمت
بالاي اين عوارض منظور شود چرا كه پاي ديوارها ديد دقيق ندارند. دقت شود كه اين گوش هها از منظرهاي مختلف قابل ديد
باشند بعبارتي در عكسهاي باندهاي مجاور زير سايه نرفته باشد (براي اجتناب از اين امر معمولا دقت ميگردد كه عوارض
مرتفعتري از آنها در كنارشان نباشد تا جزئيات اين عارضه زير سايه آن عوارض بلند قرار نگيرد)
-
براي نقاط ارتفاعي دقت شود كه يا عارضه خاصي نشانهروي شود و يا اگر در فضاهاي خالي از عارضه گرفته ميشود معرف
محدوده اي باشد كه ارتفاع يكساني در كل محدوده داشته باشد.
-
از گرفتن نقاط ارتفاعي در قسمتهاي شيبدار خودداري شود. اما اگر بدليل شرايط منطقه از اين امرگريزي نباشد بايستي براي
معرفي نقاط ارتفاعي از عوارضي كمك گرفت كه ه مارتفاع باشند. بعنوان مثال چنانچه بين دو بوته مكان نقطه ارتفاعي
مي باشد از دو بوته اي استفاده شود كه ارتفاع يكساني دارند تا بدينوسيله براي يافتن جاي صحيح نقطه تغيير ارتفاعي به
پروژه تحميل نشود.
-
نقط از انتخاب ه در زمينهاي پست و نرم باطلاقي ، كنار رودخانهها يا كف كانالهايي كه از آب پر و خالي مي شوند اجتناب
شود.
-
نشان از انتخاب نقاط در محلهايي كه امكان ه روي خوبي براي نقطه موجود نيست اجتناب شود نظير برج ديده باني ، منبع آب ،
تير تلگراف يا برق ، مناره ، گنبد ، دودكش كارخانجات و . . .
-
هر سه مولفه را داشته باشد. بديهي است كه دقت مولفه هاي مسطحاتيِ اين نقاط تقريبي X,Y,Z نقاط كنترل ارتفاعي
است.
-
سه مولفه را داشته باشد. بديهی است که دقت مولفه ارتفاعیِ اين نقاط تقريبی است. X,Y,Z نقاط کنترل مسطحاتی هر
-
حدالامكان نقاط در وسط كادر انتخاب شود.
-
از دو عارضه مجزا استفاده شود. B و A براي انتخاب نقاط
نحوه تهيه كروكي نقاط كنترل مسطحاتي و ارتفاعي
-
نحوه تهيه كروك يها همانند روند قبلي بوده با اين تفاوت عمده كه از هرگونه ترسيم دستيِ كروكي اجتناب شود.
-
ترسيم كروكيها در تصوير اصلي (مركزي) صورت گيرد (همان تصويري كه در نامگذاري نقاط از نام آن استفاده شده است)
-
به قطر براي نام و دايرة نقاط مسطحاتي از رنگ قرمز و براي نام و دايرة نقاط ارتفاعي از رنگ آبي و هر دو 6 ميليمتر استفاده

دوستان، لطفا قبل از دانلود محصول، اطلاعات مربوط به محصول که در زیر آمده است به دقت مطالعه فرمائید:

۱) فایل ها و تصاویر موجود در سایت تنها با نرم افزارهای مرتبط قابلیت مشاهده دارد و باید این نرم افزراها بر روی سیستم شما نصب شده باشد.

 ۲)لایه های نرم افزاری مختلف، قابلیت همپوشانی دارند و می توانید با دریافت دیگر فایلها از آنها استفاده نمایید.

۳) پیش از استفاده از نرم افزار مرتبط، لازم است فایل دانلود شده را از حالت فشرده خارج نمایید. جهت این کار لازم است از فایل های وین رر و زیپ استفاده نمایید.

۴) چنانچه موفق به دریافت و تهیه مستقیم فایل نشدید، با ما در تماس باشید تا در اسرع وقت به درخواست شما رسیدگی شود.

5) جهت استفاده از خدمات سایت پیشنهاد می شود که عضو سایت شده و مطالب ما را از طریق خبرنامه نیز دریافت نمایید

6) تخیف های دوره ای و هفتگی سایت را می توانید از طریق کانال تلگرامی روستا شهر پیگیر شوید و از آنها در زمان مقرر استفاده نمایید

از اینکه سایت روستا شهر را به عنوان مرجع تهیه اقلام مورد نیاز خود انتخاب نموده اید، سپاسگزاریم

فرمت فایل
پی دی اف (PDF)
فایل فشرده (zip یا rar)
نظری برای این محصول وجود ندارد.
یک نظر بنویسید
بدعالی
نظر فیسبوک

آخرین محصولات

اتوکد ايران
اتوکد ايران
25,000ریال  21,250ریال
اراضي خارج از حريم
اراضي خارج از حريم
25,000ریال  21,250ریال
اتوکد بهارستان
اتوکد بهارستان
95,000ریال  80,750ریال

پرفروش ترین ها

خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه ایمیل خود را وارد نمایید

شاید اینها برای شما مناسب باشد